Υποχρεώσεις και ευθύνη ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Οι όροι διαφάνειας και εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς αφορούν και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε όλες τις κατηγορίες που ορίζονται στο Π.Δ. 190/2006. Ήδη με τα άρθρα 11-12 Π.Δ. 190/2006, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές του άρθρου 2 παρ. 5 Π.Δ. 190/2006 επιβαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης των ασφαλισμένων για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη δική τους δραστηριότητα, τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνεργασία με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και με αμεροληψία να πληροφορούν τον καταναλωτή για το ασφαλιστικό προϊόν. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές εμπίπτουν και στην ειδική ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες (άρθρο 8 Ν. 2251/1994) και έτσι ο ασφαλισμένος που ζημιώνεται από κακή συμπεριφορά ή λανθασμένες συμβουλές κάποιου διαμεσολαβητή, μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον ασφαλιστή χωρίς να αποδείξει ο ίδιος την υπαιτιότητα του διαμεσολαβούντος. Ο τελευταίος, θα αποδείξει την έλλειψη υπαιτιότητάς του και ο καταναλωτής-λήπτης της ασφάλισης πρέπει να αποδείξει την πρόκληση της ζημίας και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της υπηρεσίας και της ζημίας. Η ως άνω ευθύνη  του ασφαλιστή, ως παρέχοντος υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, κατ’ άρθρο 8 Ν. 2251/1994 ισχύει και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Για τις σχέσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές γίνεται αναφορά στο άρθρο 23 παρ. 6-8 Ν. 4364/2016 ειδικά για τις εποπτικές εξουσίες της Τ.τ.Ε. Επιπρόσθετα η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή και στους διαμεσολαβητές, με πράξη του Διοικητή Τ.τ.Ε. θέσπισε «Κανονισμό Συμπεριφοράς ασφαλιστικών διαμεσολαβητών» με τη μορφή του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Π.Δ. 190/2006. Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει δύο πράξεις 30 και 31 /30-9-2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της, αναφορικά με τη ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του Κανονισμού Συμπεριφοράς των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Οι ανωτέρω πράξεις τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/2014. Ειδικότερα, η πράξη 31 της ΠΕΕ της Τ.τ.Ε. αφορά τους κανόνες συμπεριφοράς των διαμεσολαβητών, προσδιορίζει το πρότυπο ενημέρωσης και επαγγελματικής συμπεριφοράς του διαμεσολαβητή προς τον πελάτη κατά το άρθρο 11 ΠΔ 190/2006, καθώς και το περιεχόμενο των συμβάσεων έργου που συνάπτουν οι ασφαλιστικές εταιρίες με τους διαμεσολαβητές (άρθρο 8 της πρ. 31/2013, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 31/3/2014) και την πολιτική διαχείρισης και είσπραξης ασφαλίστρων. Οι δύο αυτές σημαντικές πράξεις της Τ.τ.Ε. σκοπό έχουν την εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς μέσω ενός πλαισίου αρχών και κανόνων για τη χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της διαμεσολάβησης και της διαφάνειας στις συναλλαγές των προσώπων που εμπλέκονται.

Χριστίνα Γεωργούλα, ασκ. δικηγόρος

[email protected]

Πηγή άρθρου