Υπηρεσίες

Τομείς ειδίκευσης

Είμαστε εδώ επιλύοντας κάθε διαφορά με εμπειρία

Τομείς Ενασχόλησης

Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε νομική πρόκληση

Tο γραφείο μας καλύπτει κάθε τομέα του δικαίου, ακολουθεί δε ενδεικτική αναφορά αυτών:
· Αστικό Δίκαιο (ενδεικτικές αναφορές, καθώς το γραφείο μας ασχολείται γενικά με την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών)
– Σωματεία, δικαιοπραξίες, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
– Ενοχικό δίκαιο: Αποζημιώσεις από συμβάσεις πώλησης, διαφορές συνιδιοκτησίας, διαφορές από εξωσυμβατική ευθύνη (αδικοπρακτική ευθύνη και αξιώσεις αποζημιώσεως οι οποίες στηρίζονται σε αυτή και ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό), μισθώσεις ακινήτων, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, δωρεές
– Εμπράγματο δίκαιο: μεταβιβάσεις ακινήτων και κινητών, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών/προσημειώσεων, κτηματολόγιο, διαφορές γειτονικού δικαίου
– Οικογενειακό δίκαιο: Διαζύγιο, διατροφή, επιμέλεια τέκνων, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία ανηλίκων/ενηλίκων, αναγνώριση/προσβολή πατρότητας
– Κληρονομικό δίκαιο: αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, νόμιμη μοίρα, δημοσίευση διαθηκών, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχή ανηλίκων
-Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά : Ν. 3869/2010 και όλες οι μεταβολές αυτού μέχρι και σήμερα, σε όλους τους βαθμούς εκδίκασης.

· Ποινικό Δίκαιο
– Εγκλήματα του κοινού ποινικού κώδικα (σωματικές βλάβες, ανθρωποκτονίες, κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, δυσφήμιση, εξύβριση, πλαστογραφίες, δίκαιο ανηλίκων, εγκλήματα κατά ανηλίκων, κ.λ.π.)
– Εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
– Εγκλήματα ειδικών ποινικών νόμων (όπλα, ναρκωτικά, εκδιδόμενα πρόσωπα, ενδοοικογενειακή βία, αλλοδαποί, επιταγή, παίγνια, πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα, αρχαιότητες, λαθρεμπορία και λοιπές τελωνειακές παραβάσεις, πολεοδομικές παραβάσεις, περιβάλλον, δασικά αδικήματα, φορολογικά αδικήματα, νομιμοποίηση εσόδων, καταχραστές του δημοσίου, διαφθορά δημόσιων λειτουργών, διαφθορά υπαλλήλων Ε.Ε., οικονομικά συμφέροντα Ε.Ε., αθέμιτος ανταγωνισμός, αθλητισμός, ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, κεφαλαιαγορά, μεσάζοντες, ασφαλιστικές εισφορές, αποδοχές εργαζομένων, κ.λ.π.)

· Δημόσιο Δίκαιο
– Φορολογικό δίκαιο (ενδικοφανείς προσφυγές, προσφυγές, ανακοπές)
– Εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης (αγωγές κατά του Δημοσίου)
– Κοινωνική ασφάλιση-συντάξεις
– Υπαλληλικές διαφορές (προσφυγές, κλπ.)
– Απαλλοτριώσεις (αναγνώριση δικαιούχων)

· Εμπορικό Δίκαιο
– Τραπεζικό Δίκαιο
– Εταιρικό Δίκαιο (ανωνύμων εταιριών, ομορρύθμων εταιριών, ετερόρρυθμων εταιριών, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), κλπ.), Δίκαιο συνεταιρισμών
– Δίκαιο Αστικής Αφερεγγυότητας (Νόμος Κατσέλη /Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, Νόμος Δένδια)
– Πτωχευτικό Δίκαιο
– Κατοχύρωση σήματος
– Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού
– Ναυτικό Δίκαιο
– Δίκαιο μεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)

· Εργατικό Δίκαιο
– Ατομικό εργατικό δίκαιο (καταγγελία συμβάσεων εργασίας, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, επιδόματα, υπερωρίες)
– Συλλογικό εργατικό δίκαιο
· Ευρωπαϊκό Δίκαιο
– Προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

· Διεθνές Δίκαιο
– Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων)

· Δίκαιο Περιβάλλοντος

· Αθλητικό Δίκαιο

· Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
– Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα (κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας σε βιβλία, τραγούδια, ποιήματα κ.λ.π., σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων)

· Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (εναλλακτική επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου)

· Εξειδίκευση στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων

· Διαχείριση/Εκμετάλλευση Ακινήτων