Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και «POS» και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και «POS» και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών | Νομικά Νέα

Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την ενσωματούμενη Οδηγία βελτιώνονται η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και των λοιπών έμμεσων φόρων.

Βασικά στοιχεία βελτίωσης είναι η περαιτέρω τυποποίηση διαδικασιών για τον καθορισμό των δεδομένων που ανταλλάσσονται και η πρόβλεψη για τη διενέργεια κοινών ελέγχων.

Παράλληλα, επιβάλλονται υποχρεώσεις στους διαχειριστές πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ανεξαρτήτως της έδρας τους, οι οποίοι πλέον οφείλουν να συλλέγουν και να κοινοποιούν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με τους πωλητές που αξιοποιούν τις πλατφόρμες για να δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως μισθώσεις ακίνητης περιουσίας και μέσων μεταφοράς, παροχή προσωπικών υπηρεσιών και πώληση αγαθών.

Η χορήγηση αυτών των δεδομένων επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, κυρίως σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος και τον Φ.Π.Α., και παράλληλα βοηθά στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μορφών φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στη φορολογική διαδικασία, σε σχέση συγκεκριμένα με τη διασύνδεση των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων με τη φορολογική διοίκηση. Όπως επισημαίνει το αρμόδιο Υπουργείο, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η έλλειψη συνεκτικού νομικού πλαισίου για τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και «POS».

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται η υποχρέωση διασύνδεσης των οντοτήτων που χρησιμοποιούν τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)», ημεδαπών ή αλλοδαπών παρόχων, διασύνδεσης και παροχής στη φορολογική διοίκηση, πληροφοριών για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσης των τερματικών με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς, είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Παράλληλα, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε. από μέρους των οντοτήτων των τερματικών «EFT/POS», η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη ή τη συνέχιση της νόμιμης λειτουργίας των τερματικών «EFT/POS». Περαιτέρω θεσπίζονται κυρώσεις επί παράλειψης υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και επί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διασύνδεσης και λειτουργίας με την Α.Α.Δ.Ε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η προσθήκη άρθρου 15 Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206) ως εξής:

«Άρθρο 15Γ

Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας

1. Οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας, ανεξαρτήτως της καταστατικής έδρας τους ή του τόπου πραγματικής διοίκησής τους ή της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, και παρέχουν υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών («merchant acquiring»), παροχής τερματικών «POS», παρόχων εμπορικού δικτύου συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών και άλλων μηχανημάτων («POS Network Service Providers»), εκκαθάρισης συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη συναφή υπηρεσία, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης «Electronic Funds Transfer at the point of sale» («τερματικά EFT/POS»), σύμφωνα με το άρθρο 15Β, περί υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη φορολογική διοίκηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ορίζονται οι οντότητες της παρ. 1 που υποβάλλουν στην Aνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε. των τερματικών «EFT/POS». Η δήλωση συμμόρφωσης δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη ή τη συνέχιση, κατά περίπτωση, της νόμιμης λειτουργίας στην Ελληνική Επικράτεια των σχετικών τερματικών «EFT/POS».

3. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης συμμόρφωσης της παρ. 2 εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της συνεπάγεται την παύση της νόμιμης λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια των τερματικών «EFT/POS», που σχετίζονται με τις υπόχρεες στη δήλωση συμμόρφωσης οντότητες. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που χρησιμοποιούν τερματικά «EFT/POS», για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης, τα αντικαθιστούν με νομίμως λειτουργούντα τερματικά «EFT/POS», εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 4.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο opengov.gr

Πηγή άρθρου