Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης | Νομικά Νέα

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρειω Πάγω στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης με σχέση έμμισθης εντολής προκήρυξε ο Δήμος Σύρου.

Α. Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων (Δικηγόρου με έμμισθη εντολή).

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και ειδικότερα: 

1. Ο εξώδικος και δικαστικός χειρισμός των υποθέσεων του Δήμου, η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για την εκπροσώπηση και η υποστήριξη του Δήμου και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων του.

2. Η εκπροσώπηση και υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτικών υποθέσεων ενώπιον διοικητικών ή άλλων αρχών και υπηρεσιών καθώς και ενώπιον τρίτων.

3. Η παρακολούθηση του πάσης φύσεως νομοθετικού έργου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση νόμου αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, που έχουν σχέση με την οργάνωση, τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων δημοτικής διακυβέρνησης που αφορούν βασικής σημασίας ζητήματα λειτουργίας και δράσης του Δήμου και τη φροντίδα για την ενημέρωση των αντίστοιχων Υπηρεσιών ή των οργάνων διοίκησης του Δήμου, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Η εκπόνηση γνωμοδοτήσεων για ζητήματα νομικής φύσης που αφορούν κάθε Υπηρεσία του Δήμου και η σύνταξη απαντήσεων σε νομικής φύσεως ερωτήματα που τίθενται από αυτές.

5. Η σύνταξη και εισήγηση σχεδίων απαντήσεων του Δήμου σε πάσης φύσεως εξώδικα έγγραφα που απευθύνουν τρίτοι προς το Δήμο και έχουν νομική σημασία.

6. Η νομική υποστήριξη της λειτουργίας των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου και η παράσταση κατά τις συνεδριάσεις τους, εφόσον αυτό ζητηθεί.

7. Η νομική υποστήριξη της λειτουργίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου και η παράσταση κατά τις συνεδριάσεις τους, εφόσον αυτό ζητηθεί.

8. Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

9. Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Πόρων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η συγκέντρωση του κάθε είδους τίτλου κυριότητας της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και η φροντίδα για τη σύνταξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση Πολεοδομίας, τοπογραφικού σχεδιαγράμματος για κάθε ακίνητο. Η τήρηση φακέλου κυριότητας και Κτηματολογίου κάθε ακινήτου (αστικού και μη).

10.Η αιτιολογημένη εισήγηση για την ανάγκη ανάθεσης του χειρισμού υποθέσεων ιδιαίτερης σημασίας σε εξωτερικούς δικηγόρους ή για την ανάθεση γνωμοδότησης σε ειδικευμένους νομομαθείς.

11.Η Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, των διακηρύξεων, των συμβάσεων κτλ.

Γ. ΕΔΡΑ.

Ο/Η δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Πηγή άρθρου