Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος | Νομικά Νέα

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους, διάρκειας 6 μηνών στο Γραφείο Δικαστικού ΤΕΕ – Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα (το εξάμηνο θα αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 1η Μαρτίου κάθε έτους), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Εξυπηρέτησης Πολιτών του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2ος όροφος, email: [email protected]) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο Δικαστικού του Τ.Ε.Ε. είναι δύο (2).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην προκείμενη διαδικασία είναι οι υποψήφιοι ασκούμενοι κατά την 1η Σεπτεμβρίου (κατά την αρχική επιλογή) και 1η Μαρτίου (σε περίπτωση παράτασης) να διαθέτουν υπολειπόμενο χρόνο άσκησης άνω των έξι (6) μηνών

. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην οποία να δηλώνουν:

i. στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

ii. αριθμό μητρώου ασκουμένου (απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι ήδη εγγεγραμμένος σε Δικηγορικό Σύλλογο ως ασκούμενος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του)

iii. στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

iv. γνώση αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση περαιτέρω ξένων γλωσσών

v. γνώση χειρισμού Η/Υ και

vi. ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Γραφείο Δικαστικού του ΤΕΕ Η ανωτέρω αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια και την αλήθεια των δηλούμενων και υποβληθέντων στοιχείων.

Μετά της άνω αίτησης συμμετοχής συνυποβάλλονται

α) φωτοτυπία δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής,

γ) βεβαίωση εκ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει ο αριθμός μητρώου ασκουμένου δικηγόρου, καθώς και ο ακριβής χρόνος έναρξης αυτής.

Σε περίπτωση μεταγραφής από έτερο Δικηγορικό Σύλλογο απαιτείται βεβαίωση από αμφότερους τους Συλλόγους περί του χρόνου έναρξης της άσκησης σε κάθε έναν από αυτούς, δ) πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Επίσης πτυχίο γνώσης τυχόν έτερων ξένων γλωσσών, εφόσον δηλώνεται τούτο στην αίτηση συμμετοχής και

ε) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, εφόσον υπάρχει.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίες πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνει με δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί στο Γραφείο Δικαστικού Τ.Ε.Ε. (Γραφείο Νομικής Συμβούλου, Γρ. 609), με παρουσία και των ενδιαφερομένων, εφ’ όσον το επιθυμούν, την Δεσηέρα 28/08/2023, ώρα 11:00.

Τα ονόματα των επιλεγομένων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες.

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση παρουσιολόγιο, δυνάμει χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στο dsa.gr

 

Πηγή άρθρου