Συνέπειες μη νομότυπης επίδοσης της αγωγής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 215 παρ. 1 και 2 και 237 ΚΠολΔ, όπως η παρ. 2 του άρθρου 215 και το άρθρο 237 ΚΠολΔ αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του δευτέρου άρθρου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015 και εφαρμόζονται για τις αγωγές, που κατατίθενται από 01.01.2016 και πριν την 01.01.2022 (άρθρο ένατο παρ. 1 του αυτού άρθρου και νόμου) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4842/2021, όπως αυτό διορθώθηκε με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021), στην τακτική διαδικασία η αγωγή ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του Δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου της στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και, εάν ο εναγόμενος ή ένας από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή τυγχάνει αγνώστου διαμονής, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από το ίδιο, ως άνω, χρονικό σημείο. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή η αγωγή δεν επιδοθεί στον εναγόμενο ή δεν επιδοθεί εμπρόθεσμα, αυτή θεωρείται ως μη ασκηθείσα.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι η μη επίδοση ή η εκπρόθεσμη επίδοση της αγωγής ή τα τυχόν ελαττώματά της, πλήττουν την ίδια την υπόστασή της, καθιστούν, δηλαδή αυτή ανυπόστατη και δη αναδρομικά, με συνέπεια οι πλημμέλειες αυτές να μην μπορούν να θεραπευθούν μεταγενέστερα με την αναντίλεκτη συμμετοχή του εναγόμενου στη διαδικασία και την προκατάθεση εκ μέρους του προτάσεων, όπως αντίθετα η δυνατότητα αυτή εξακολουθεί και γίνεται δεκτή στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών (ΕφΠειρ 17/2021, ΕφΠειρ 107/2021, ΠΠρΑθ 861/2021, ΠΠρΑθ 2565/2020, ΠΠρΘεσ 681/2020, δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μακρίδου Κ., Η διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, έκδ. 2019, άρθρο 215, σελ. 23 επ., αρ. 4, Μπαλογιάννη Ε. σε ΕρμΚΠολΔ, επιμ. Απαλαγάκη Χ., έκδ. 2019, άρθρο 215, σελ. 699, αρ. 8).

Σημειώνεται ότι με τη χωρήσασα μεταβολή στον τρόπο άσκησης της αγωγής, στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας, σκοπείται η διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης των διαδίκων, ιδίως του εναγομένου, δικαιώματος που πλήττεται άμεσα από το εισαχθέν στην τακτική διαδικασία πρότυπο της έγγραφης δίκης [Ν. Νίκας, «Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας» (Β΄ έκδοση, 2016), § 60 αριθ. 3-5, Κ. Μακρίδου, «Ειδικές Διαδικασίες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το Ν. 4335/2015» (2017), § 1 αριθ. 3, σελ. 24-25, X. Απαλαγάκη, «Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν. 4335/2015» (2016), σελ. 14, Κ. Μακρίδου – X. Απαλαγάκη – Γ. Διαμαντόπουλος, «Πολιτική Δικονομία, Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα» (Β΄ έκδοση, 2018), σελ. 7-8, Δ. Κράνης, «Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ» (Ν. 4335/2015), Εισήγηση σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης (9 Ιουλίου 2016), προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, I. Κουκουράκη, «Οι αλλαγές που επέφερε στην πολιτική δικονομία ο Ν. 4335/2015», ΕλλΔ/νη 2017/1015, Κ. Καλαβρός, «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (4η έκδοση, 2016), § 33 αριθ. 10, Ε. Μπαλογιάννη/Π. Ρεντούλης σε «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας- Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (επιμέλεια X. Απαλαγάκη, 5η έκδοση, 2017), άρθρο 215 αριθ. 8]. Επομένως, η προθεσμία επίδοσης της αγωγής, η οποία μέχρι το Ν. 4335/2015 συνιστούσε προπαρασκευαστική προθεσμία (βλ. 228 και 229 ΚΠολΔ), καθίσταται πλέον προθεσμία ενεργείας (X. Απαλαγάκη, ό.π., σελ. 14), και η μη  επίδοση της αγωγής ή τα ελαττώματα αυτής (επίδοσης) εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το δικάζον Δικαστήριο, μη δυνάμενα  να θεραπευτούν – στην τακτική διαδικασία – μεταγενέστερα με την αναντίλεκτη συμμετοχή του εναγόμενου στη διαδικασία με την προκατάθεση προτάσεων.

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

Πηγή άρθρου