ΣτΕ: Εκτός εξουσιοδότησης η θέσπιση με προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου σε νοσοκομείο συντελεστή βαρύτητας 50% στο κριτήριο της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της απασχόλησης | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • ΣτΕ: Εκτός εξουσιοδότησης η θέσπιση με προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου σε νοσοκομείο συντελεστή βαρύτητας 50% στο κριτήριο της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της απασχόλησης | Νομικά Νέα

ΣτΕ Γ΄ 1950/2023

Πρόεδρος: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας

Εισηγητής: Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Πάρεδρος

Εκτός εξουσιοδότησης η θέσπιση με προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου σε νοσοκομείο συντελεστή βαρύτητας 50% στο κριτήριο της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της απασχόλησης, για το οποίο λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χειρισμός υποθέσεων για λογαριασμό των νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας

Με την απόφαση 1950/2023 έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως δικηγόρου και ακυρώθηκε προκήρυξη της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας για την πλήρωση μιας οργανικής θέσης δικηγόρου του Νοσοκομείου με σχέση έμμισθης εντολής, καθ΄ο μέρος με την προκήρυξη αυτή οριζόταν συντελεστής βαρύτητας 50% για το κριτήριο της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της απασχόλησης, για το οποίο λαμβανόταν αποκλειστικώς υπόψη ο χειρισμός υποθέσεων για λογαριασμό των νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας.

Με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 περ. η΄ του Κώδικα Δικηγόρων παρέχεται μεν στη Διοίκηση η ευχέρεια να καθορίζει τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής αναλόγως των αναγκών της, όχι όμως και η δυνατότητα να ορίζει συντελεστή βαρύτητας ορισμένου κριτηρίου σε τέτοιο ύψος, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται δραστικά η επιρροή στην επιλογή των λοιπών κατά νόμον κριτηρίων, ευνοώντας, έτσι, ορισμένη κατηγορία υποψηφίων (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 192/2022, σκ. 12), κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Η θέσπιση με την προκήρυξη συντελεστή βαρύτητας σε τόσο υψηλό ποσοστό (50%) κείται εκτός της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 περ. η΄ του Κώδικα Δικηγόρων. Και τούτο, διότι με τον τρόπο αυτόν μειώνεται δραστικά η επιρροή των υπολοίπων κατά νόμον κριτηρίων, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη εξειδίκευση των υποψηφίων περιορίζεται αποκλειστικά στον χειρισμό υποθέσεων για λογαριασμό νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας, δεν απαιτείται, δε, να έχει κτηθεί με εγγυήσεις ισότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας (βλ. ΣτΕ 527/2015 Ολομέλεια 13η σκέψη), με αποτέλεσμα να εισάγεται ανεπιτρέπτως δυσανάλογο πλεονέκτημα υπέρ της συγκεκριμένης κατηγορίας υποψηφίων έναντι άλλων υποψηφίων, οι οποίοι μάλιστα μπορεί να έχουν χειριστεί υποθέσεις νοσοκομείων όχι για λογαριασμό τους αλλά για λογαριασμό άλλων, γεγονός που οδηγεί σε συρρίκνωση εν πολλοίς της δυνατότητάς τους να έχουν ισότιμη, αντικειμενική και αξιοκρατική πρόσβαση στην επίδικη θέση.

Πηγή άρθρου