Προϋποθέσεις παρέμβασης στη δίκη καθορισμού προσωρινής αποζημίωσης

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Προϋποθέσεις παρέμβασης στη δίκη καθορισμού προσωρινής αποζημίωσης

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5 του ν. 2882/2001 – Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να παρέμβει κατά τη συζήτηση της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς καμία προδικασία, καθίσταται, δε, διάδικος κατόπιν σχετικής δήλωσής του ενώπιον του Δικαστηρίου, που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Κατά την προαναφερομένη διάταξη, η οποία ως ειδική, υπερισχύει των κοινών διατάξεων περί παρέμβασης του ΚΠολΔ (79 επ. ΚΠολΔ), τίθενται δύο βασικές προϋποθέσεις για να έχει κάποιος το δικαίωμα να παρέμβει, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προσδιορισμού της αποζημίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης, ήτοι: α) να είναι “ενδιαφερόμενος” και β) να μην έχει κλητευθεί νομίμως ή καθόλου να παραστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης. Η έννοια του ενδιαφερομένου στη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης προσδιορίζεται επακριβώς με το άρθρο 14 παρ. 1 του ως άνω ν. 2882/2001, το οποίο ορίζει, ότι, διάδικοι στη δίκη προσδιορισμού αποζημίωσης δύνανται να είναι: α) ο υπόχρεος στην πληρωμή της αποζημίωσης, β) εκείνος υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση και γ) εκείνος που αξιώνει κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του απαλλοτριουμένου.

Με τη φράση “δικαιούται να παρέμβη” του άρθρου 19 παρ. 5 του ν. 2882/2001 δεν υπονοείται “παρέμβαση” με την αυστηρή δικονομική έννοια των κοινών διατάξεων των άρθρων 79 επ. ΚΠολΔ, αλλά υποδηλώνεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταστεί διάδικος στη διαδικασία του προσδιορισμού της αποζημίωσης, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γι’ αυτό και οι ως άνω διατάξεις ορίζουν όχι μόνο τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής στις εν λόγω δίκες, αλλά και τον τρόπο συμμετοχής σ’ αυτές, ήτοι τη “δήλωση” του ενδιαφερομένου ενώπιον του δικαστηρίου, καταχωριζόμενη στα πρακτικά, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση δικογράφου, ο χαρακτηρισμός του οποίου, ως αίτησης, ανταίτησης, παρέμβασης ή δήλωσης, δεν μεταβάλλει τους πιο πάνω όρους και προϋποθέσεις άσκησης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η ευχερέστερη παρουσία των ενδιαφερομένων στη δίκη προσδιορισμού της αποζημίωσης, χωρίς τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 79 επ. ΚΠολΔ για την κύρια και πρόσθετη παρέμβαση, στις οποίες, καίτοι μεταγενέστερος ο νόμος δεν παρέπεμψε.

Συνεπώς, για το παραδεκτό και νόμιμο της άσκησης της εν λόγω δήλωσης παρέμβασης στις δίκες προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων κατά τον ΚΠολΔ (άρθρ. 79 παρ. 1), ήτοι ο παρεμβαίνων να αντιποιείται ολόκληρο ή μέρος από το αντικείμενο της δίκης που εκκρεμεί ανάμεσα σε άλλους, ούτε να ασκείται με χωριστό δικόγραφο (ΑΠ 667/2011, ΑΠ 1178/2010, ΤρΕφΠατρ 74/2021 ΤΝΠ Νόμος). Έτσι, όποιος αξιώνει εμπράγματο δικαίωμα επί των απαλλοτριουμένων, νομίμως παρεμβαίνει στη δίκη καθορισμού αποζημίωσης και καθίσταται έτσι διάδικος, το αν όμως είναι πράγματι δικαιούχος αποζημίωσης θα αποτελέσει αντικείμενο της δίκης αναγνώρισης δικαιούχων (225/2022 ΕΦ ΠΑΤΡ – δημοσιευμένη σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Αγγελική Λιγοψυχάκη, δικηγόρος

email: [email protected]

Πηγή άρθρου