Προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου κατ’ άρθρο 69 ΑΚ

Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι: «Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή αν τα συμφέροντα τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον».

Σύγκρουση συμφερόντων συντρέχει όταν τα προσωπικά συμφέροντα έστω ενός μέλους της διοίκησης συγκρούονται με τα συμφέροντα του νομικού προσώπου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διοίκηση που ενεργεί υπέρ των συμφερόντων της εταιρείας. Η σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο ευρύ, ώστε να καλύπτει κάθε περίπτωση που τα πρόσωπα τα διοίκησης έχουν δικό τους ατομικό συμφέρον αντίθετο προς αυτόν του νομικού προσώπου και δημιουργεί ανεπίδεκτη αναβολής ανάγκη διορισμού προσωρινής διοίκησης.

Τέτοια περίπτωση συντρέχει:

  • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης μεταξύ μέλους της διοίκησης και του νομικού προσώπου (άρθρο 66 ΑΚ), καθώς και σύναψης αυτοσύμβασης (άρθρο 235 ΑΚ).
  • Σε περίπτωση έναρξης ή κατάργησης δίκης μεταξύ των ίδιων προσώπων.
  • Σε περίπτωση άσκησης από τα μέλη της διοίκησης ανταγωνιστικής προς την εταιρεία δραστηριότητας ή συμμετοχής τους σε ανταγωνιστική εταιρεία.

Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν η σύγκρουση αφορά σε διαφορά απόψεων ως προς τα μέσα για την επιδίωξη ενός επιχειρηματικού στόχου ή ως προς τη σκοπιμότητα μιας επιχειρηματικής ενέργειας, καθώς σε αυτήν την περίπτωση ο εταιρικός διοικητής δεν επιδιώκει το ίδιο ή αλλότριο συμφέρον αλλά υπάρχει διαφορά επιχειρηματικών απόψεων και προτεραιοτήτων ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.
  • Σε περίπτωση παράβασης νόμου από τους διοικούντες.
  • Σε περίπτωση άσκησης κακής ή πλημμελούς διαχείρισης (Παύλος Μασούρος, αγωγές και αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ερμηνεία – υποδείγματα).

Αγγελική Λιγοψυχάκη, ασκ. δικηγόρος

Email: [email protected]

 

Πηγή άρθρου