Προσωπικά δεδομένα: Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης από εταιρεία δημοσκοπήσεων | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Προσωπικά δεδομένα: Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης από εταιρεία δημοσκοπήσεων | Νομικά Νέα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεξέτασε δύο συναφείς καταγγελίες για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε ηχογραφημένες συνομιλίες κατά εταιρείας δημοσκοπήσεων.

Οι καταγγέλλοντες άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα ως συμμετέχοντες σε διενεργηθείσα από την ως άνω εταιρεία δημοσκοπική έρευνα.

Η Αρχή έκανε δεκτό αίτημα ανάκλησης του καταγγέλλοντος θέτοντας στο αρχείο τη μία καταγγελία ενώ για την έτερη τοιαύτη διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση των άρθρων 12 παρ. 1, 3, 4 και 15 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, στο μέτρο που η καταγγελλόμενη εταιρεία ουδέποτε ανταποκρίθηκε στο ως άνω ασκηθέν δικαίωμα, έστω για να ενημερώσει σχετικά με το ότι δεν διαθέτει στο αρχείο της το ζητηθέν από την καταγγέλλουσα στοιχείο και επέβαλε επίπληξη για τις ανωτέρω παραβάσεις.

Παράλληλα δε, έδωσε  εντολή στην καταγγελλομένη να ενεργήσει για τη διαμόρφωση, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της απόφασης, διαδικασιών, προκειμένου να ικανοποιούνται προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και να ενημερώσει σχετικώς την Αρχή.Α

Απόσπασμα απόφασης

Επομένως, η καταγγελλόμενη εταιρεία όφειλε να απαντήσει ενημερώνοντας την καταγγέλλουσα είτε έστω και μόνον για το γεγονός ότι δεν διατηρεί πλέον στο αρχείο της αντίγραφο της ζητηθείσας ηχογραφημένης συνομιλίας που την αφορούσε, καθώς, όπως αναφέρει στο πρώτο υπόμνημά της και σύμφωνα με την επικαλούμενη από αυτή πολιτική, «τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας», ήτοι μετά τις 06-10-2021, είτε για το ότι δεν καταγράφει καμία συνομιλία στο πλαίσιο δημοσκοπικών ερευνών, όπως αναφέρει το πρώτον στο ως άνω μετ’ ακρόαση υπόμνημά της.

Ο δε ισχυρισμός της καταγγελλομένης με τον οποίο απλώς πιθανολογείται η κατάληξη του ηλεκτρονικού μηνύματος της καταγγέλλουσας, με το οποίο άσκησε το επίμαχο δικαίωμα πρόσβασης, στο φάκελο της ανεπιθύμητης εταιρικής αλληλογραφίας, ως αιτία για την οποία ουδέποτε έλαβαν γνώση αυτού, δεν την απαλλάσσει από την ως άνω υποχρέωσή της να απαντήσει στην καταγγέλλουσα επί του ως άνω αιτήματός της, με το οποίο άσκησε το δικαίωμα πρόσβασης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι από τη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της καταγγελλομένης πολιτική της περί της ασφαλούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, δεν προκύπτει με σαφήνεια για τα υποκείμενα των δεδομένων με ποιον τρόπο δύνανται να ασκούν ως τέτοια τα δικαιώματά τους ενώπιον της καταγγελλομένης, ενώ δεν προκύπτει κατά τρόπο αναλυτικό και ακριβή ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τα υποκείμενα των δεδομένων και σε ποιες περιπτώσεις.

Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, δεν προκύπτει ότι η καταγγελλόμενη ανταποκρίθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο επί του ως άνω ασκηθέντος δικαιώματος πρόσβασης και δη εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 12 παρ. 3 του ΓΚΠΔ προθεσμίας, ενώ δεν φαίνεται να αιτιολόγησε στην καταγγέλλουσα εντός της προθεσμίας του άρθρου 12 παρ. 4 του ΓΚΠΔ, ήτοι εντός ενός μήνα από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε.

Επιπλέον, δεν προκύπτει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να επεξεργάζεται και να ικανοποιεί τα σχετικά αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων με τον προσήκοντα τρόπο και εντός των προβλεπόμενων στο άρθρο 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ προθεσμιών. Επομένως, στοιχειοθετείται παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 15 και 12 παρ. 1, 3 και 4 του ΓΚΠΔ, ιδίως δε ενόψει του ότι δεν προκύπτει εκ των στοιχείων του φακέλου να συντρέχουν οι εξαιρέσεις από την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 33 του ν. 4624/2019.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dpa.gr

Πηγή άρθρου