Πώς προστατεύεται το εμπράγματο δικαίωμα της δουλείας;

Ο δουλειούχος που προσβάλλεται στο εμπράγματο δικαίωμα της δουλείας μπορεί να προσφύγει στην ειδική προστασία που εισάγει το άρθρο 1132 ΑΚ (αγωγή ομολογήσεως δουλείας), να καταφύγει στις περί προστασίας της νομής διατάξεις (άρθρα 996, 985, 987, 989 ΑΚ) ή να ζητήσει τη δικαστική αναγνώριση του δικαιώματός του με την αναγνωριστική αγωγή του άρθρου 70 ΚΠολΔ. Για το ορισμένο της αγωγής που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 1132 ΑΚ πρέπει να αναφέρεται σε αυτήν ο τρόπος κτήσης της πραγματικής δουλείας, ο οποίος αν στηρίζεται σε έκτακτη χρησικτησία πρέπει να εκτίθενται οι υλικές και εμφανείς πράξεις που διενεργήθηκαν στο δουλεύον ακίνητο επί μία εικοσαετία, η ύπαρξη ωφέλειας από την άσκησή της, η κυριότητα του ενάγοντος επί του δεσπόζοντος ακινήτου και του εναγομένου επί του δουλεύοντος ακινήτου, ο τρόπος κτήσης της κυριότητας επί του δεσπόζοντος ακινήτου, η προσβολή κατά την άσκηση της δουλείας, καθολική, όταν συνίσταται σε πλήρη αφαίρεση της οιονεί νομής, ή μερική, όταν περιέχει διατάραξη, να περιγράφεται το δεσπόζον και το δουλεύον ακίνητο και να προσδιορίζεται η δουλεία (ΑΠ 1382/2014, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, ΑΠ 1729/2009, ηλεκτρονική έκδοση νομολογίας ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», ΑΠ 1361/1995, ηλεκτρονική έκδοση νομολογίας ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», ΠΠρΡοδ 263/2001, ηλεκτρονική έκδοση νομολογίας ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», Κ. Παπαδόπουλος, Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου, τόμος 1ος, εκδ. 1989, σελ.386-387). Η περιγραφή του δεσπόζοντος ακινήτου και της δουλείας πρέπει να γίνεται κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα τους. Τέτοια περιγραφή του δεσπόζοντος ακινήτου και της δουλείας μπορεί να γίνεται και με αποτύπωση σε τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα, που ενσωματώνεται στην αγωγή. Δεν είναι όμως αόριστο το δικόγραφο της αγωγής, στο οποίο δεν ενσωματώνεται τοπογραφικό διάγραμμα ή δεν αναφέρονται ακριβώς η έκταση του δεσπόζοντος και οι πλευρικές του διαστάσεις ή δεν κατονομάζονται οι όμοροι ιδιοκτήτες, εφόσον και χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του (ΑΠ 1382/2014, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

Χριστίνα Γεωργούλα, ασκούμενη δικηγόρος

Email: [email protected]

Πηγή άρθρου