Ποιο δικαστήριο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση

Στην έννοια της προσωπικότητας περιέχονται όλες εκείνες οι αστάθμητες αξίες οι οποίες απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου (βλ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές, σελ 147) και η προσωπικότητα προστατεύεται (άρθρο 57 ΑΚ) σε όλα τα αγαθά που τη συγκροτούν, ήτοι, μεταξύ άλλων, α) στοιχεία αναφορικά με τη ζωή, σωματική ακεραιότητα και την υγεία του προσώπου (σωματικά αγαθά), β) στοιχεία αναγόμενα στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου (ψυχικά αγαθά), γ) στοιχεία σχετικά με την ελευθερία προς ανάπτυξη της προσωπικότητας, δ) στοιχεία συνδεόμενα με την τιμή του προσώπου, ε) στοιχεία του ιδιωτικού βίου και της σφαίρας του απορρήτου (βλ Γεωργιάδη ο.π.,). Στην έννοια του δικαιώματος επί της προσωπικότητας περιλαμβάνονται όλα τα άυλα αγαθά, τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πρόσωπο και ανήκουν σ’ αυτό, όπως είναι και η κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου (ΕφΔωδ 192/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ].

Αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο προς εκδίκαση των αξιώσεων, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 57 – 60 ΑΚ και οι οποίες δεν έχουν περιουσιακό χαρακτήρα, και δη αρμόδιο προς εκδίκαση της αγωγής περί άρσης της προσβολής και περί παράλειψης αυτής στο μέλλον, είναι, σύμφωνα και με τη διάταξη τον άρθρου 18 αριθ. 1 ΚΠολΔ, το πολυμελές πρωτοδικεία, ως εισάγουσα (η εν λόγω αγωγή) μη περιουσιακής φύσης διαφορά, Γεωργιάδη- Σταθόπουλο, ο.π. αριθ. 26, Βασιλείου Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση, Τόμος Α’, Αθήνα 1996, υπό το άρθρο 18, αριθμός 27, σελίδα 207, Κεραμέως – Κονδύλη – Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Τόμος I, υπό το άρθρο 18, σελίδα 62). Εξάλλου, οι αγωγές αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, που θεμελιώνονται στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, υπάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα, που καθορίζεται βάσει της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς και της φύσης αυτής (Βασιλείου Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία -Νομολογία Αστικού Κώδικα, Τόμος Α`, Αθήνα 2001, υπό το άρθρο 57, αριθμοί 43, 48, σελίδες 282 – 283). Τέλος, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4334/2015 στον ΚΠολΔ, μεταξύ άλλων και στις ειδικές διαδικασίες, προσδιορίζοντας στο άρθρο 614 ΚΠολΔ τις υποθέσεις που υπάγονται στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, στην οποία υπάγονται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου, και οι διαφορές που αφορούν προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές του προϊσχύσαντος άρθρου 681Δ ΚΠολΔ, στις οποίες πλέον προστέθηκαν και οι διαφορές που αφορούν σε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη προκληθείσα μέσω διαδικτύου και γενικά με κάθε άλλο σύγχρονο μέσο διάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων, εξακολουθεί να παραμένει αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές αυτές το πολυμελές δικαστήριο, εφόσον υπάρχει προσβολή προσωπικότητας και αίτημα για άρση της προσβολής και παράλειψης αυτής στο μέλλον, παρότι κατά βάση αρμόδιο δικαστήριο που επιλαμβάνεται των υποθέσεων των ειδικών διαδικασιών είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τα άρθρα 16 και 17 ΚΠολΔ (βλ Σεβαστίδη Χριστόφορο: «Οι Ειδικές Διαδικασίες στο νέο ΚΠολΔ», ΕλλΔνη 1ο τεύχος του 2016). [1]

Άννα Ρεγκούτα, Δικηγόρος

e-mail: [email protected]

[1] βλ. ΠΠρΙωανν. 31/2022

Πηγή άρθρου