Ποινικοποίηση της παρακολούθησης/καταδίωξης που προκ

Σύμφωνα με το άρθρο 333 ΠΚ: «1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του.

[…]

  1. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση».

Με την ως άνω διάταξη, πέρα από την ποινικοποίηση του αδικήματος της απειλής που υπήρχε ανέκαθεν, ποινικοποιείται πλέον και το λεγόµενο Stalking, δηλαδή µία επίµονη συµπεριφορά καταδίωξης ή παρακολούθησης, µε την οποία η επέµβαση στην ιδιωτική σφαίρα του θύµατος είναι ιδιαιτέρως επαχθής. Ως εκ τούτου, στην παράγραφο 1 του άρθρου 333 ΠΚ προστέθηκε ήδη με τον ν. 4531/2018 δεύτερο εδάφιο. Το νέο αδίκηµα που τυποποιήθηκε, σε αντίθεση µε αυτό της απειλής, δεν τελείται µε απειλή βίας ή άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης, αλλά µε την επίµονη καταδίωξη ή παρακολούθηση του θύµατος, η οποία πραγµατοποιείται είτε µε την επιδίωξη διαρκούς επαφής µέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού µέσου (π.χ. αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλέφωνα κλπ.), είτε µε διαρκείς επισκέψεις στο περιβάλλον του θύµατος, παρά την εκπεφρασµένη αντίθετη βούλησή του, προκαλώντας στο θύµα τρόµο ή ανησυχία.

Πρόκειται για καινοτόμα διάταξη, η οποία περιέλαβε και εκείνες τις περιπτώσεις που συναντώνται συχνά στην καθημερινότητα και παρενοχλούν το θύμα χωρίς όμως να χρησιμοποιείται βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη και προκαλούν τρόμο ή ανησυχία, αλλά δεν υπάγονταν στην παραδοσιακή διάταξη περί απειλής, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε το στοιχείο της βίας ή της παράνομης πράξης/παράλειψης. Πλέον, η ιερή σφαίρα του προσωπικού περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι οικογενειακό είτε κοινωνικό ή εργασιακό, προστατεύεται με τη διάταξη αυτή, από ενέργειες προκαλούσες ανησυχία ή τρόμο μέσω επίμονης καταδίωξης ή παρακολούθησης.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

[email protected]

Πηγή άρθρου