Πληροφορίες και οδηγίες για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 (Εγκύκλιος ΥΠΕΣ) | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Πληροφορίες και οδηγίες για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 (Εγκύκλιος ΥΠΕΣ) | Νομικά Νέα

Εγκύκλιο με πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 εντός Επικράτειας εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) και τις διατάξεις του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α΄ 205), οι οποίες ρυθμίζουν αναλυτικά τα σχετικά θέματα.

Διευκρινίζεται ότι, επειδή αυτές οι εκλογές διεξάγονται µέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τις προηγούµενες, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις εκλογής βουλευτών µε σταυρό προτιµήσεως, αλλά οι διατάξεις περί σειράς καταλήψεως εδρών (λίστα) του π.δ. 152/1985, καθώς οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται από τον υπεύθυνο του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων ή των ανεξάρτητων υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 35 του π.δ. 26/2012.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες όλων των συντελεστών, ενώ αναφέρονται και οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες, μέσα στις οποίες οι τελευταίοι οφείλουν να ενεργήσουν.

Επισημαίνεται ότι αρμόδιος για την οργάνωση και τη διενέργεια των εκλογών σε κάθε εκλογική περιφέρεια (νομό) είναι ο Αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας του, ενώ αρμόδιος για όλους τους δήμους του νομού Αττικής είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής (άρθρο 132 του π.δ. 26/2012).

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος περιέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια, την κτήση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αμέσως μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου έως την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, ενώ αναλύεται και ο τρόπος ψηφοφορίας, εξαγωγής και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών. 

Ημερομηνία διενέργειας των εκλογών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 71/29.05.2023 (Α΄ 122), οι εκλογές στην Ελληνική Επικράτεια θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 50 του π.δ. 26/2012.

Αριθμός βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια

Ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγεται σε κάθε εκλογική περιφέρεια ορίστηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 8/2023 (Α΄ 16). Πρόκειται για την κατανομή των 285 εδρών μεταξύ των 59 εκλογικών περιφερειών της Χώρας, δοθέντος ότι οι υπόλοιπες 15 έδρες καταλαμβάνονται από τους βουλευτές Επικρατείας.

Δικαίωμα ψήφου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 6 παρ. 1, 10 και 15 του π.δ. 26/2012, δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο ) έτος της ηλικίας1 τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων (μεταβολές που συντελέστηκαν έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023) και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:

α) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση (άρθρο 5 του π.δ. 26/2012).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 51 παρ. 5 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ. 2 του π.δ. 26/2012). 

Τρόπος εκλογής βουλευτών – Εκλογή με σειρά κατάταξης (λίστα)

Οι βουλευτές εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 98, 99 και 100 του π.δ. 26/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί σειράς καταλήψεως εδρών (λίστα) του π.δ. 152/1985, καθώς οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 διενεργούνται µέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τις προηγούµενες. Οι διακόσιοι ογδόντα πέντε (285) βουλευτές εκλέγονται με τη σειρά με την οποία έχουν περιληφθεί στο συνδυασμό που καταρτίζεται από το κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων ή τους ανεξάρτητους υποψηφίους και ανακηρύσσεται από το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες κατανέμονται οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες. Οι υπόλοιποι δεκαπέντε (15) βουλευτές εκλέγονται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια. 

Δείτε αναλυτικκά την εγκύκλιο.

Πηγή άρθρου