Παράσταση των νομικών προσώπων στο δικαστήριο

Κατά το άρθρο 64 παρ. 2 ΚΠολΔ, τα νομικά πρόσωπα παρίστανται στο δικαστήριο με όποιον τα εκπροσωπεί, κατά, δε, τα άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ, που αναφέρονται στη διοίκηση και στην εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, το νομικό πρόσωπο διοικείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενώ όποιος έχει τη διοίκηση νομικού προσώπου φροντίζει τις υποθέσεις του και το αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα, επιπλέον, δε, η έκταση της εξουσίας εκείνου που έχει τη διοίκηση προσδιορίζεται από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό.

Από όλες αυτές τις διατάξεις προκύπτει ότι η έγερση της αγωγής, η οποία αποτελεί διαχειριστική πράξη, ανήκει κατ’ αρχήν στη διοίκηση του νομικού προσώπου. Διάδικος είναι αυτό τούτο το νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να εναγάγει και να παραστεί επί δικαστηρίου με τον κατά νόμον ορισμένο αντιπρόσωπο του, με τον οποίο ως το αρμόδιο όργανο εκφράζεται η νόμιμη και έγκυρη προς τούτο βούληση του νομικού προσώπου.

Εάν απουσιάζει η διοίκηση από το νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί αυτό να είναι διάδικος. Η ύπαρξη απόφασης του νομικού προσώπου για την έγερση της αγωγής ή η ιδιότητα του προσώπου που το εκπροσωπεί στη δίκη, ως φορέα του σχετικού με την έγερση της αγωγής δικαιώματος, αποτελεί στοιχείο της νομιμοποίησης του, τη συνδρομή του οποίου το δικαστήριο εξετάζει αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με το άρθρο 73 ΚΠολΔ, ενώ και ο διάδικος μπορεί να υποβάλει σχετική αμφισβήτηση, από τα έγγραφα που προσκομίζει νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο, που αποτελεί το ακρότατο χρονικό σημείο ολοκλήρωσης των διαδικαστικών προϋποθέσεων (ΑΠ 186/1989, ΕΕμπΔ 1990. 649, ΕφΑΘ 11799/1987, ΕλλΔνη 29. 357).

Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του αρ. 67 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ, αν υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με την ικανότητα των διαδίκων για δικαστική παράσταση με το δικό τους όνομα ή σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή τους και την άδεια ή την εξουσιοδότηση, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον οι εν λόγω ελλείψεις μπορούν να συμπληρωθούν, το δικαστήριο αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσμία για τη συμπλήρωση των ως άνω ελλείψεων (ΜΠΠρΠειρ 399/2021, ΑΠ 1979/2008, ΕΑ 6528/2009, ΕΑ 968/2005 ΕπισκΕμπΔ 2005).

 

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

Πηγή άρθρου