Οι εξαιρούμενες από την ασφάλιση ζημίες

Σύμφωνα με το άρθρο 6β παρ. 1α του νόμου 489/1976 εξαιρούνται από την ασφάλιση ζημίες που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος στερείται άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί. Από αυτήν την διάταξη προκύπτει γραμματικά ότι για την εφαρμογή της δεν απαιτείται να υπάρχει αιτιώδες συνάφεια μεταξύ της ελλείψεως της κατά νόμο απαιτούμενης άδειας οδήγησης και της ζημίας, που προκαλεί ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος, και αρκεί το γεγονός και μόνο ότι αυτός δεν διαθέτει κατά το χρόνο του ατυχήματος την προβλεπόμενη από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, άδεια ικανότητας οδηγού.  Έτσι για ορισμένους αν η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας απαιτήσει για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και την συνδρομή αιτιώδους συνάφειας, ενέχει παραβίαση αυτής, αφού ζήτησε περισσότερα από όσα στοιχεία αξιώνει ο νόμος. Κατ, άλλη άποψη κατά τον όρο 25 παρ. 6 της Κ4/585/1978 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου  6 παρ. 5 του Ν. 489/1976, αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες που προξενούνται από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης, η οποία προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Ο αποκλειστικός αυτός όρος του άρθρου 25 παρ. 6 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης έτσι όπως διατυπώνεται είναι ασαφής ως προς το ζήτημα πότε ένας οδηγός θεωρείται ότι δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης, ερμηνευόμενος δε με βάση τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο όρος αυτός απαιτεί κυρίως το να είναι ο οδηγός ικανός για την οδήγηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, οπότε η έλλειψη τυπικών στοιχείων δεν θεωρείται κρίσιμη (ΑΠ 536/1988 ΕπΣυγκΔ 1989.442 = ΕλΔνη 30/1989.82, ΕφΠατρ 832/2001 ΕπΣυγκΔ 2001.629).  Ειδικά, αναφορικά με την περίπτωση λήξεως της προβλεπόμενης άδειας και την ανανέωση αυτής μετά από μικρό χρονικό διάστημα από τη λήξη μέσα στο οποίο ο στερούμενος την άδεια ενεπλάκη σε ατύχημα κρίνεται σκόπιμο για δικαιοπολιτικούς και τελεολογικούς σκοπούς η ανανέωση της άδειας, εφόσον λάβει χώρα, να ανατρέχει αναδρομικά καλύπτοντας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο οδηγός στερούταν τυπικά την άδεια οδήγησης.

Χριστίνα Γεωργούλα, ασκ. δικηγόρος

[email protected]

Πηγή άρθρου