Οδηγίες για τις νέες αλλαγές σε μισθούς και επιδόματα στον δημόσιο τομέα – Τα ανώτατα όρια αποδοχών από 1.1.2024 | Νομικά Νέα

 • Αρχική
 • Νομικά Νέα
 • Οδηγίες για τις νέες αλλαγές σε μισθούς και επιδόματα στον δημόσιο τομέα – Τα ανώτατα όρια αποδοχών από 1.1.2024 | Νομικά Νέα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» παρέχει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες, μεταξύ άλλων, για τα εξής θέματα:

 • Αναπροσαρμογή βασικών μισθών  
 • Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής- Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 15 ν.4354/2015 
 • Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης  
 • Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς ΕπιστήμονεςΤροποποίηση παρ.1 άρθρου 135 του ν.4472/2017 
 • Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας- Τροποποίηση παρ. Β’ άρθρου 127 ν.4472/2017
 • Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. Ε΄ άρθρου 127 ν. 4472/2017 
 • Χιλιομετρική αποζημίωση – Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ.Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν.4336/2015
 • Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 10 και παρ.1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Στην εγκύκλιο αναφέρεται και το νέο ανώτατο όριο αποδοχών από 1.1.2024.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των ανωτάτων ορίων αποδοχών και προσθέτων απολαβών διαμορφώνονται από 01.01.2024, ως εξής:

I. Το ύψος του (γενικού) ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου), διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα (5.121) ευρώ.

II. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της περ. α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (8.426,56).

III. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της περ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο Ιατρών του Ε.Σ.Υ.) διαμορφώνεται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα (6.454) ευρώ.

IV. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (όριο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε (5.615) ευρώ.

V. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 5045/2023 (όριο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5.269,88).

Υπογραμμίζεται ότι ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι από 7.10.2022 και έως 31.12.2023 το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (5.156,13) σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα επί των οδηγιών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Πηγή άρθρου