Νομιμότητα κριτηρίων αξιολόγησης για την πρόσληψη έμμισθου δικηγόρου σε Δήμο (ΣτΕ 488/2023) | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Νομιμότητα κριτηρίων αξιολόγησης για την πρόσληψη έμμισθου δικηγόρου σε Δήμο (ΣτΕ 488/2023) | Νομικά Νέα

ΣτΕ 488/2023 Τμ.Γ: Νομιμότητα κριτηρίων αξιολόγησης για την πρόσληψη έμμισθου δικηγόρου σε Δήμο

Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση α) της 1818/40489/20.10.2016 απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία προσλήφθηκε ο δικηγόρος … με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία στον ομώνυμο Δήμο, κατά παράλειψη του αιτούντος και β) των 1/19.4.2016, 2/22.4.2016, 3/5.7.2016, 4α/8.8.2016, 4β/10.8.2016, 4γ/17.8.2016, 4δ/18.8.2016, 5α/9.9.2016, 5β/12.9.2016, 6α/12.9.2016 και 6β/29.9.2016 πρακτικών της Επιτροπής του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων για επιλογή δικηγόρου στην ως άνω θέση.

Μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη κρίθηκε η υπό στοιχ. α΄ από 20.10.2016 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια της πρόσληψης δικηγόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία ενσωμάτωσε τις ως άνω υπό στοιχ. β΄ πράξεις, οι οποίες απώλεσαν τον εκτελεστό τους χαρακτήρα. Κατά την έννοια της ένδικης προκήρυξης, ως μεταπτυχιακό δίπλωμα το οποίο βαθμολογείται στο κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης, νοείται ο τίτλος σπουδών που αποκτάται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και την κατοχή του πτυχίου. Εξ άλλου, η ως άνω έννοια αποδίδει τον ορισμό του μεταπτυχιακού διπλώματος κατά το άρθρο 3 περ. δ΄ του ν. 3328/2005, ενώ, επίσης, κατά το άρθρο 12 παρ.2 του ισχύοντος, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ν. 2083/1992, η κατοχή του πτυχίου τίθεται ως προϋπόθεση παρακολούθησης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Όμως, εν προκειμένω, ο επίμαχος τίτλος σπουδών απονεμήθηκε στον παρεμβαίνοντα από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής στις 23.10.2002, ενώ, δηλαδή, ακόμη ο ανωτέρω δεν είχε περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του σπουδές στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. στο Α.Π.Θ., καθόσον το πτυχίο τού απονεμήθηκε στις 03.12.2003, γεγονός που δεν αμφισβητείται. Κατόπιν των ανωτέρω, μη νομίμως βαθμολογήθηκε ο εν λόγω τίτλος ως μεταπτυχιακό δίπλωμα στο κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης με 1,764 μόρια. Εξ άλλου, ο ισχυρισμός του παρεμβαίνοντος ότι ο επίμαχος τίτλος αναγνωρίσθηκε ως μεταπτυχιακός τίτλος με πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κρίθηκε απορριπτέος ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη εκδοχή, διότι με αυτήν βεβαιώθηκε μόνον η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και η απονομή του επίμαχου τίτλου ως τίτλου εξειδίκευσης.

Περαιτέρω, ο παρεμβαίνων απαραδέκτως το πρώτον με το κατατεθέν μετά τη συζήτηση από 17.10.2022 υπόμνημα πρόβαλλε ότι νομίμως λήφθηκε υπόψη ο εν λόγω τίτλος ο οποίος αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον, σε αντίθετη περίπτωση, το κράτος υποδοχής θα έθετε περιορισμούς στην πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου και θα υφίστατο αντίθεση με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις διατάξεις «των άρθρων 39 και 43 της Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ίσχυσε μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ».

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι μη νομίμως λήφθηκε υπόψη ο ως άνω τίτλος ως απόδειξη άριστης γνώσης της γερμανικής γλώσσας και βαθμολογήθηκε ο παρεμβαίνων με 2,5 μόρια στο οικείο κριτήριο, δεδομένου ότι, όπως βεβαιώνεται στην οικεία έκθεση απόψεων του Δήμου Ξάνθης και συνομολογεί, άλλωστε, ο ανωτέρω, η ως άνω μοριοδότηση εχώρησε βάσει του πιο πάνω τίτλου και όχι των προσκομισθέντων στην Επιτροπή πιστοποιητικών ZERTIFIKAT και ZEUGNIS Zentrale Mittelstufenprufung τα οποία ως αμετάφραστα, σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής, δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν.

Κατόπιν τούτων, μετά την αφαίρεση από την συνολική βαθμολογία του παρεμβαίνοντος των ως άνω 4,264 συνολικά μορίων, η βαθμολογία του υπολείπεται της βαθμολογίας του αιτούντος, λαμβανομένης δε υπ’ όψιν της διαμορφωθείσας ως άνω συνολικής βαθμολογίας του παρεμβαίνοντος ακόμη και αν αυτή αυξανόταν κατά δύο (2) μονάδες που αντιστοιχούν σε πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, ο αιτών θα υπερείχε και πάλι έναντι αυτού.

Τέλος, ο ισχυρισμός του καθ’ ού Δήμου ότι η τυχόν ακύρωση της πράξης διορισμού του παρεμβαίνοντος θα παραβίαζε τις αρχές της αναλογικότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης λόγω παρόδου πενταετίας από τον διορισμό του, κατ’ ανάλογη εφαρμογή, από την άποψη των εννόμων συνεπειών, των διατάξεων του αν. ν. 261/1968 και του άρθρου 27 του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, κρίθηκε απορριπτέος προεχόντως ως απαράδεκτος λόγω της προβολής του το πρώτον με το από 18.10.2022 κατατεθέν μετά τη συζήτηση υπόμνημα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο sakkoulas-online.gr

Πηγή άρθρου