Νομιμότητα καμερών εντός και εκτός οικίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1122/2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης» που τροποποιήθηκε με τη μεταγενέστερη υπ’ αριθμ. 2162/2005 όμοια ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και με βάση τα άρθρα 57 και 59 ΑΚ, συνάγονται τα ακόλουθα: 1) Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεοράσεως, εγκατεστημένων σε ιδιωτικούς χώρους, από φυσικό πρόσωπο, για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών, εκφεύγει από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο, οσάκις, από εγκατεστημένο σε ιδιωτικό χώρο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, βιντεοσκοπούνται, με τη χρήση καμερών, κοινόχρηστοι εξωτερικοί χώροι, όπως μεταξύ άλλων είναι και οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί που τον περιβάλλουν ή άλλοι γειτονικοί ιδιωτικοί χώροι ανήκοντες σε τρίτους, και παρέχεται στον ιδιοκτήτη του η δυνατότητα λήψεως, αποθηκεύσεως ή άλλης περαιτέρω επεξεργασίας της εικόνας τρίτων προσώπων, που τους χρησιμοποιούν ελεύθερα, σύμφωνα με τον προορισμό τους, διότι τότε δεν πρόκειται για επεξεργασία προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων αυτού τούτου του προσώπου που την ενεργεί μέσα στον ιδιωτικό του χώρο, αλλά για λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, που δεν έχουν σχέση με το χώρο αυτό. Η επεξεργασία αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και, επειδή προσβάλει την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του τρίτου, καταρχήν, απαγορεύεται.  Κατ’ εξαίρεση όμως, αυτή επιτρέπεται, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αποσκοπεί στην προστασία προσώπων ή αγαθών, β) είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού στον οποίο αποβλέπει, με την έννοια ότι αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο επαχθή για το υποκείμενο της επεξεργασίας, μέσα, (παράδειγμα: αν κάποιος επιθυμεί για λόγους προστασίας της ιδιοκτησίας-περιουσίας του την τοποθέτηση συστήματος βιντεοσκόπησης των  χώρων της οικίας του, αρκεί η τοποθέτηση καμερών εντός των χώρων της οικίας και επομένως η τοποθέτηση καμερών και στους εξωτερικούς χώρους και δη σε σημεία από τα οποία καταγράφονται γειτονικοί χώροι ακινήτων αναλογικά δεν συνιστά μέτρο ανάλογο σε σύγκριση και με τα αγαθά που επαπειλούνται) γ) το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου της επεξεργασίας υπερέχει καταφανώς των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των υποκειμένων αυτής και η επεξεργασία δεν βλάπτει τις προσωπικές τους ελευθερίες, δ) ο υπεύθυνος της επεξεργασίας έχει γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την εγκατάσταση του κλειστού κυκλώματος και την έναρξη της λειτουργίας του και ε) με την ανάρτηση ευδιάκριτων πινακίδων, αυτός έχει επισημάνει στα υποκείμενα της επεξεργασίας, το χώρο που εμπίπτει στην εμβέλεια της κάμερας και βιντεοσκοπείται. Η μη τήρηση ή μη συνδρομή μιας οποιασδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, καθιστά παράνομη την δια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και κάμερας, εγκατεστημένων σε ιδιωτικό χώρο, λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, που διέρχονται έξω από αυτόν, όπως, μεταξύ άλλων, είναι και η εικόνα τους, ως προσβάλλουσα το δικαίωμα της προσωπικότητάς τους, οπότε τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται, κατ` άρθρο 57 ΑΚ, να αξιώσουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία προϋποθέτει υπαιτιότητα του προσβάλλοντος.

Χριστίνα Γεωργούλα, ασκ. δικηγόρος

[email protected]

Πηγή άρθρου