Κληρονομητήριο – Σε περίπτωση ιδιόγραφης διαθήκης

Κατά το άρθρο 1956 ΑΚ, το δικαστήριο της κληρονομιάς, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί (κληρονομητήριο). Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθ. 819 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το κληρονομητήριο είναι πιστοποιητικό του γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς για το δικαίωμα ορισμένου κληρονόμου, καταπιστευματοδόχου, κληροδόχου ή εκτελεστή διαθήκης, που εκδίδεται κατόπιν αποφάσεως του ίδιου δικαστηρίου.

Περαιτέρω, κατά το άρθ. 1961 ΑΚ, το κληρονομητήριο παρέχεται μόνον αν το δικαστήριο κρίνει ότι έχουν αποδειχθεί όσα αναφέρονται στην αίτηση. Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να επικαλεστεί στην αίτηση του για το ορισμένο αυτής αλλά και να αποδείξει ο αιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1957 και 1958 ΑΚ, είναι η διαθήκη (εφόσον πρόκειται για διαδοχή από διαθήκη), την ύπαρξη και το περιεχόμενο της οποίας πρέπει ο αιτών να αποδείξει με την προσκόμιση του πρακτικού δημοσίευσης αυτής, το οποίο συντάσσεται από το αρμόδιο για τη δημοσίευση της διαθήκης δικαστήριο ή την αρμόδια προξενική αρχή (άρθρα 807 και 808 ΚΠολΔ).

Ειδικότερα όμως στην ιδιόγραφη ή μυστική διαθήκη δεν αρκεί η επίκληση και προσκομιδή του κεκυρωμένου αντιγράφου του πρακτικού δημοσίευσης τους, αλλά πρέπει μαζί με αυτό να αναφέρεται στην αίτηση και να προσκομίζεται, στην περίπτωση ιδιόγραφης διαθήκης, η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αυτή κυρία. Ας σημειωθεί ότι η διάταξη του άρθρου 1957 ΑΚ, δεν απαιτεί ρητά η διαθήκη να έχει προηγουμένως δημοσιευθεί και κηρυχθεί κυρία, ενόψει όμως των συνεπειών που συνδέονται με τη χορήγηση κληρονομητηρίου και του τεκμηρίου που δημιουργεί το κληρονομητήριο, πρέπει να έχει προηγηθεί η δημοσίευση της διαθήκης και η κήρυξη της ως κυρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 807 και 808 ΚΠολΔ (βλ. Απ. Γεωργιάδη, Κληρονομικό Δίκαιο εκδ. 2010, σελ. 839, Νικ. Κλαμαρή στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τόμος Χ, άρθρο 1957, αριθ. 22, σελ. 482, άρθρο 1958 αρ. 18, σελ. 499, Παπαδόπουλου, Αγωγές Κληρ. Δικαίου Β΄, σελ. 186, ΜΠρΠειρ 4390/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: [email protected]

Πηγή άρθρου