Ικανοποίηση αξιώσεων συνδεομένων αμέσως ή εμμέσως με την επιβολή φορολογικής υποχρέωσης λόγω δημοσίευσης αποφάσεων του ΣτΕ | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Ικανοποίηση αξιώσεων συνδεομένων αμέσως ή εμμέσως με την επιβολή φορολογικής υποχρέωσης λόγω δημοσίευσης αποφάσεων του ΣτΕ | Νομικά Νέα

​Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Ιωάννη Γράβαρη και την Αντιπρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου.

αφού έλαβε υπ’ όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,

β) την από 7.3.2023 (ΠΑ3/7.3.2023) αίτηση πρώην εργαζομένων της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 Α.Ε.», με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή αυτών (με αριθμό κατάθεσης ΑΓ6108/26.10.2022), το αίτημα της οποίας είναι η αναγνώριση της υποχρεώσεως του Δημοσίου να καταβάλει στους αιτούντες, ως αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί αστικής ευθύνης του κράτους και, επικουρικώς, κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ποσά που αντιστοιχούν σε καταβληθέντα από αυτούς φόρο εισοδήματος, ο οποίος, κατά τους ειδικότερους ισχυρισμούς τους, επιβλήθηκε παρανόμως σε εφ’ άπαξ παροχή που είχαν λάβει στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που είχε συνάψει υπέρ αυτών η ως άνω εργοδότρια εταιρία.

Οι αιτούντες ζητούν επίσης με την ανωτέρω αγωγή τους την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν λόγω της μη νόμιμης φορολογήσεώς τους.

Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την ανωτέρω αγωγή τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα εάν είναι κατ’ εξαίρεση (προφανώς παρά τις ρυθμίσεις των άρθρων 71 παρ. 4 και 80 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) επιτρεπτή η άσκηση αγωγής για την ικανοποίηση αξιώσεων συνδεομένων αμέσως ή εμμέσως με την επιβολή φορολογικής υποχρεώσεως λόγω της δημοσιεύσεως αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες αφορούν μεν άλλους φορολογουμένους, πλην είχαν ως αντικείμενο την φορολόγηση ή μη παροχών ομοίων με εκείνες για τις οποίες φορολογήθηκαν οι ασκούντες την αγωγή.

Όπως αναφέρεται στην αίτησή τους, οι αιτούντες επέλεξαν να ασκήσουν αγωγή προκειμένου να επωφεληθούν από το «ωφέλιμο αποτέλεσμα» προσφάτων αποφάσεων του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2595-6/2021), με τις οποίες κρίθηκε, εν αντιθέσει με όσα μέχρι τότε είχαν δεχθεί τα δικαστήρια της ουσίας, ότι οι παροχές που χορηγούντο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν αποτελούσαν, κατά το ισχύον κατά την φορολόγησή τους νομοθετικό καθεστώς φορολογητέο εισόδημα και ότι, ελλείψει φορολογικής υποχρεώσεως των δικαιούχων τους, μη νομίμως είχε επιβληθεί επ’ αυτών φόρος εισοδήματος (βλ. και ΣτΕ 2594/2021).

Προβάλλεται δε περαιτέρω ότι το ζήτημα αυτό έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων δοθέντος του πολύ μεγάλου αριθμού των εργαζομένων που είχαν εισπράξει τις επίμαχες παροχές και πλήρωσαν τον επιβληθέντα φόρο.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. 568709498953 0904 0078 και 568759072953 0904 0097 κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).

αποφασίζει

Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.

δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης ΑΓ6108/26.10.2022 αγωγή, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,

2. Να αποδοθεί στους αιτούντες το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αίτησης παράβολο, και

3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2023

Πηγή άρθρου