Η ευθύνη του προστήσαντος σε περίπτωση κατάχρησης

Αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του προστήσαντος, ιδίως σε περιπτώσεις κατάχρησης της υπηρεσίας από τον προστηθέντα πρέπει να εφαρμόζεται το κριτήριο των «τυπικών κινδύνων». Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, ο προστήσας βαρύνεται με όλους τους τυπικούς κινδύνους, οι οποίοι συνδέονται με το είδος και τη φύση της δραστηριότητας που ανέθεσε στον προστηθέντα. Ως τυπικοί χαρακτηρίζονται δε «οι κίνδυνοι που εύλογα μπορεί να αναμένεται ότι είναι δυνατό να επέλθουν από τις συνηθισμένες ή χαρακτηριστικές για τη δραστηριότητα αυτή πράξεις του προστηθέντος αλλά και από τις συναφείς προς αυτές πράξεις, τις οποίες οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με τον προστηθέντα μπορεί δικαιολογημένα να εκλάβουν ως συνδεόμενες με την ανατεθείσα δραστηριότητα». Η εφαρμογή κριτηρίων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κρίνεται σύμφωνη με τον σκοπό της εν λόγω διάταξης, την καθιέρωση, δηλαδή, ευθύνης του προστήσαντος για πράξεις τρίτων, ως αντιστάθμισμα της ωφέλειας που αντλεί ο πρώτος από την αξιοποίηση της δραστηριότητας των τελευταίων. Έτσι, ευθύνη του προστήσαντος υπάρχει όταν η πράξη του προστηθέντος μπορεί από τη φύση και το σκοπό της να αναχθεί στο πεδίο δράσης του πρώτου. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται στην πράξη η διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, δικαιολογητικός λόγος της οποίας είναι η αυξημένη προστασία του τρίτου με την καθιέρωση ευθύνης περισσότερων προσώπων απέναντί του για την προξενηθείσα σε αυτόν ζημία.

Χριστίνα Γεωργούλα,

ασκούμενη δικηγόρος,

email:[email protected]

Πηγή άρθρου