Η δυνατότητα υπαναχώρησης στη σύμβαση franchising

Στις διαρκείς συμβάσεις χωρεί κατά κανόνα καταγγελία και όχι υπαναχώρηση. Εξάλλου η υπαναχώρηση για μελλοντικές παροχές συμπίπτει στα αποτελέσματα προς την καταγγελία (βλ. Μ. Σταθόπουλος σε Α. Γεωργιάδη – Μ. Σταθόπουλου, Ερμ. Α.Κ. τόμος ΙΙ, ό.π.π., σελ. 363). Στο μέτρο που η υπαναχώρηση ενεργεί αναδρομικά επιφέροντας κατάργηση της όλης ενοχικής σχέσης και δημιουργώντας έτσι αμοιβαία υποχρέωση των συμβαλλομένων για απόδοση των ληφθεισών παροχών η άσκησή της στη σύμβαση franchising ούτε οικονομικά σκόπιμη είναι ούτε και ανταποκρίνεται στη βούληση των μερών (βλ. Α. Γεωργιάδης, όπ, π., σελ. 229 και Η. Σουφλερός, όπ.π., σελ. 169). Στην περίπτωση που υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 382 επ. του Α.Κ. ο δανειστής, δηλαδή ο δότης ή ο λήπτης ανάλογα με την περίπτωση, έχει κατά κανόνα τη δυνατότητα να απαιτήσει μόνο αποζημίωση από τον οφειλέτη και όχι να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή έστω από τη συγκεκριμένη τμηματική παροχή ως προς την οποία ο τελευταίος περιήλθε σε υπερημερία ή υπαίτια αδυναμία εκπληρώσεως (άρθρ. 386 ΑΚ). Αυτό συμβαίνει γιατί είναι τέτοια η φύση της σύμβασης που καθιστά πάρα πολύ πιθανή την περίπτωση η μεμονωμένη παροχή που δεν εκπληρώνεται να εξακολουθεί να αποτελεί και στο μέλλον την προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της συμβατικής σχέσης. Αν ο δότης π.χ. υπαναχωρήσει από τμήμα μόνο της σύμβασης που περιελάμβανε την αξίωσή του για την άσκηση ελέγχου στο κατάστημα του λήπτη δεν θα είναι πλέον δυνατή η εκτέλεση του συνόλου της σύμβασης κατά τα συμβατικώς συμφωνηθέντα. Συνεπώς, η υπαναχώρηση από τμήμα της σύμβασης, η οποία αναφέρεται σε μία μεμονωμένη παροχή, έχει ως αποτέλεσμα την υπαναχώρηση από το σύνολο της σύμβασης franchising και μπορεί να ασκηθεί μόνο με καταγγελία (βλ. Α. Γεωργιάδης, όπ.π.). Ωστόσο, αν η μη εκπλήρωση της παροχής ανακύπτει στο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη λειτουργίας της σύμβασης ή έστω στον αμέσως επόμενο χρόνο από αυτήν είναι δυνα΄τη η εφαρμογή των άρθρων 382 επ. του ΑΚ (βλ. Α. Γεωργιάδης, όπ.π., σελ. 228-229 και Η. Σουφλερός, όπ.π., σελ. 169).

Χριστίνα Γεωργούλα, ασκούμενη δικηγόρος

Email: [email protected]

Πηγή άρθρου