Επίδοση εγγράφου προς Δήμο

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΟΤΑ: Αρμοδ/τες-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και 89 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), προκύπτει ότι εκπρόσωπος του Δήμου είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο που ορίζεται από αυτόν. Σύμφωνα, επίσης, με τη διάταξη του άρθ. 88 του ίδιου ως άνω νόμου (Ν. 3463/2006), ο Δήμαρχος δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων (όπως λ.χ. των εκθέσεων επίδοσης) και πιστοποιητικών σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή προϊστάμενο δημοτικής αρχής ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του δήμου.

Με τα δεδομένα αυτά, η επίδοση εγγράφου προς Δήμο πρέπει να γίνεται στον Δήμαρχο και εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του, στα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν κατά την οριζόμενη ως άνω σειρά ή στο εξουσιοδοτημένο από τον Δήμαρχο πρόσωπο για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων. Αν ο παραλήπτης της επιδόσεως δεν βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα, η παράδοση του εγγράφου γίνεται εις χείρας ενός από τα πρόσωπα και κατά τη σειρά που αναγράφονται στο άρθ. 129 ΚΠολΔ, το οποίο, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, εφαρμογή έχει και στα Ν.Π.Δ.Δ..

Η επίδοση, επομένως, σε γραμματεία του Δήμου επιτρέπεται μόνο, εφόσον κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται αυτή απουσιάζουν από το δημοτικό κατάστημα όλοι οι κατά νόμο προαναφερθέντες εκπρόσωποί του. Για την εγκυρότητα, όμως, της συντασσομένης εκθέσεως επιδόσεως, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 139 παρ. 1 ΚΠολΔ, πρέπει να αναγράφεται σε αυτήν, ότι οι κατά νόμο εκπρόσωποι του Δήμου απουσιάζουν ή κωλύονται να παραλάβουν το προς επίδοση έγγραφο (ΑΠ 1447/2018 – ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: [email protected]

Πηγή άρθρου