Διορισμός ως δικαστικής επιμελήτριας, δικηγόρου – πτυχιούχου Νομικής Σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, η οποία δεν διαθέτει πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Διορισμός ως δικαστικής επιμελήτριας, δικηγόρου – πτυχιούχου Νομικής Σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, η οποία δεν διαθέτει πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας | Νομικά Νέα

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Πλήρης Ολομέλεια) απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τον διορισμός ως δικαστικής επιμελήτριας, πτυχιούχου Νομικής Σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, επιτυχούσας στο διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών, η οποία έχει την ιδιότητα της δικηγόρου και δεν διαθέτει πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας του από αυτήν κατεχόμενου πτυχίου.

 

Ειδικότερα, τα ερωτήματα αφορούσαν στο εάν:

α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεσμεύεται από την αιτιολογημένη και τελεσίδικη, με βάση το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2318/1995 (Α΄126), κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής διαγωνισμού δικαστικών επιμελητών, σχετικά με τον έλεγχο της συνδρομής των προβλεπόμενων από τον νόμο τυπικών προσόντων των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και η προσκομιδή πτυχίου Νομικής Σχολής, ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από τον νόμο,

β) ο Υπουργός Δικαιοσύνης οφείλει να εκδώσει απόφαση διορισμού επιτυχούσας στον διαγωνισμό, μολονότι προκύπτει ότι δεν διαθέτει τον απαιτούμενο κατά την προκήρυξη τίτλο σπουδών και

γ) η πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της ισοτιμίας του πτυχίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας της υποψήφιας Κ-Μ.Κ. είναι προϋπόθεση για να θεωρηθεί το πτυχίο της ισότιμο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο β του ν. 2318/1995, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ.Σ.Α.) και έχει εξομοιωθεί με Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1, 2 και 9 του π.δ.152/2000.

Το ΝΣΚ γνωμοδότησε:

Α. Κατά πλειοψηφία, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ως αποφασίζον το διορισμό δικαστικών επιμελητών Όργανο, δεν δεσμεύεται από την απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν.2318/1995, Α΄ 32), όσον αφορά στην συνδρομή των τυπικών προσόντων των υποψηφίων του διαγωνισμού πρόσληψης δικαστικών επιμελητών και δικαιούται κατά το στάδιο του διορισμού να ελέγχει την συνδρομή των προσόντων αυτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κατοχή από τον υποψήφιο πτυχίου Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από το νόμο.

Β. Κατά πλειοψηφία, ότι ενωσιακός δικηγόρος, εγγεγραμμένος νομίμως σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας, νομίμως συμμετέχει στον διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών, παρά τη μη προσκομιδή με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του (πτυχίου Νομικής Σχολής) αλλοδαπού πανεπιστημίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση του ερωτήματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποχρεούται να προβεί στο διορισμό της υποψηφίας Κ-Μ.Κ, λόγω της ιδιότητάς της ως δικηγόρου δικηγορικού συλλόγου κράτους μέλους της ΕΕ (Κύπρου), εγγεγραμμένης και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία (ιδιότητα) υπερκαλύπτει την έλλειψη της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών (πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου), που η εν λόγω υποψήφια προσκόμισε για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση.

 

Πηγή άρθρου