Δευτέρα - Παρασκευή | 10:00 - 21:00 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΑ Β. ΤΟΓΕΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Ηγουμενίτσα

Δικαιώματα ειδικού διαδόχου κατ’ άρθρο 225 ΚΠολΔ

Η μεταβίβαση του επίδικου πράγματος ή δικαιώματος, που έγινε μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας, δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των διαδίκων, εωσότου νομίμως περατωθεί. Μέχρι τότε μόνος νομιμοποιούμενος να διεξαγάγει τη δίκη είναι ο μεταβιβάσας διάδικος (ΑΠ 1136/13, 1591/03 ΤΝΠ ΔΣΑ) ή σε περίπτωση θανάτου αυτού, ο κληρονόμος του (ΑΠ1136/13, 644/00 ΤΝΠ ΔΣΑ). Ο ειδικός διάδοχός του δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του διαδίκου και δεν υπεισέρχεται στη θέση του δικαιοπαρόχου του, διαδίκου, ούτε μετά το θάνατο του τελευταίου, αλλά έχει δικαίωμα έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση (ΟλΑΠ 1/96, ΑΠ 1136/13, 302/11, 1475/10 ΤΝΠ ΔΣΑ 1345/09 ΝοΒ 2010.164, ΕφΘες 305/01 ΑρχΝ 2003.81, παγ.νμλγ), όχι όμως να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό και στο όνομά του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, που έχει σχέση με τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης, εάν δε ενεργήσει τέτοιες πράξεις αυτές είναι άκυρες και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπάγγελτα (ΑΠ 1411/11, 1028/10, 870/06, 152/00 ΤΝΠ ΔΣΑ). Μπορεί να συμφωνήσουν οι κύριοι διάδικοι (άρθρ. 85) και ο προσθέτως παρεμβάς να καταστεί κύριος διάδικος (ΑΠ 302, 1430/12 ΤΝΠ ΔΣΑ), οπότε η καταδίκη του εναγομένου θα είναι υπέρ του ειδικού διαδόχου (Νίκας ΠολΔικ ΙΙ σ. 247, ΕιρΚασς 194/07 Αρμ 2007. 1550). Αν ο ειδικός διάδοχος ασκήσει δική του αγωγή, προτείνεται κατ’ αυτού η ένσταση εκκρεμοδικίας (βλ. αρθρ. 222 Μπέης ΠολΔικ άρθρ. 225 σ. 1032). Αν ο αποκτήσας με τη μεταβίβαση δεν γνωρίζει την εκκρεμοδικία και δεν ασκήσει παρέμβαση, απομένει σ’ αυτόν μόνο η δυνατότητα προσβολής του δεδικασμένου με τους όρους του άρθρ. 333 παρ. 2 (βλ. εκεί αναλυτ: Κονδύλης Το δεδικασμένο Β εκδ. σ.  539).

Χριστίνα Γεωργούλα, δικηγόρος-διαμεσολαβήτρια

Email: [email protected]

Πηγή άρθρου