Διατάξεις περί λιποταξίας και ανυποταξίας

Από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 52, αντίστοιχα του Ν.3421/2005, με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι:

Λιποτάκτες κηρύσσονται οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

 Η λιποταξία διακόπτεται: α) με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της Ηλικίας του λιποτάκτη, β) με την επανεγγραφή του λιποτάκτη στη μονάδα του ή την παρουσίασή του σε φρουραρχείο, γ) με τη σύλληψή του για τη λιποταξία και τέλος δ) με την παρουσίαση του λιποτάκτη στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή για τη λιποταξία του.

Στους λιποτάκτες επιβάλλονται οι οριζόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κατά περίπτωση ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του παρόντος νόμου.

Η παράγραφος 6 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου ισχύει αναλογικά και για τους Λιποτάκτες** Η παρ.3 τροποποιήθηκε ως άνω  και η παρ. 4 προστέθηκε με τη παρ.10 άρθρου 77 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/24.9.2010.

Επιπλέον, Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατάσσονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης.

Η ανυποταξία αρχίζει από την επόμενη της οριζόμενης ημέρας κατάταξης ή, εφόσον ορίζεται προθεσμία κατάταξης, από την επόμενη της τελευταίας ημέρας. Δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση οι περί προθεσμιών διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η ανυποταξία διακόπτεται  «…αποκλειστικά και περιοριστικά»: α) με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της Ηλικίας του ανυπότακτου, β) με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, γ) με τη σύλληψη για την ανυποταξία, δ) με την παρουσίαση του ανυποτάκτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για τη διακοπή της ανυποταξίας του, ε) με την κρίση του ανυπότακτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακατάλληλου για στράτευση (Ι/5) ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, στ) με την έναρξη της κράτησης του ανυπότακτου σε φυλακές ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή ή με την ένταξη του σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή με την κατάταξη του σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, εφόσον του χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις. Η ποινική δίωξη όσων από τους παραπάνω έχουν ενταχθεί σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή έχουν καταταγεί σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής τους.

 Η ανυποταξία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία διατελεί η Χώρα κατά την ημερομηνία έναρξής της, διακρίνεται σε ανυποταξία ειρήνης, μερικής ή γενικής επιστράτευσης και πολέμου, ανάλογα δε με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της ανυποταξίας, σε εσωτερικού και εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση που η Χώρα μεταπέσει σε διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία τελούσε κατά την ημερομηνία έναρξης του αδικήματος, μεταβάλλεται και ο νομικός χαρακτηρισμός τούτου. Οι Ανυπότακτοι εξωτερικού ή εσωτερικού μεταπίπτουν στην κατηγορία του ανυπότακτου εσωτερικού ή εξωτερικού αντίστοιχα εφόσον μεταβληθεί ο τόπος της διαμονής τους.

Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του Ν. 3421/2005.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ύψος του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται στους ανυπότακτους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η διαδικασία, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την καταβολή του.

Ναταλία Κ. Νεραντζάκη, Δικηγόρος

[email protected]

Πηγή άρθρου