Διαφορές από οροφοκτησία

Από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 6 παρ. 1 του ν. 3741/1929, κατά το μέρος που ορίζουν ότι ο ιδιοκτήτης ορόφου έχει όλα τα ανήκοντα στον κύριο δικαιώματα, εφόσον η άσκηση αυτών δεν παραβλάπτει τη χρήση των άλλων ιδιοκτητών, και ότι κατασκευάζει ή διατηρεί με δική του δαπάνη το πάτωμα, επί του οποίου βαίνει, συνάγεται ότι ο οροφοκτήτης που είναι αποκλειστικός κύριος χώρου, δεν έχει μόνο δικαίωμα να το διατηρεί και να το επισκευάζει αλλά οσάκις η μη επισκευή του έχει ως αποτέλεσμα να παραβλάπτεται η χρήση του ιδιοκτήτη του κάτω από αυτό διαμερίσματος, υποχρεούται να το επισκευάσει με ιδία δαπάνη. Σε περίπτωση δε παράλειψής του, ο βλαπτόμενος από τη μη επισκευή έχει δικαίωμα να αξιώσει την επισκευή αυτού, ώστε να αρθεί η προσβολή του (άρθρο 1108 εδ.α ΑΚ) [ΑΠ 1223/2012, δημ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», ΕφΛαρ 94/2012 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2012.487, ΕφΠατρ (Μον) 454/2021 δημ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»], ή την καταβολή αποζημίωσης [ΕφΠειρ 501/2015, ΕφΠατρ (Μον) 454/2021, ό.π, ΕφΔωδ (Μον) 42/2017, δημ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»]. Ακόμα, έχει κριθεί ότι ακόμα και αν η επισκευή αυτή κατέστη αναγκαία από ελαττωματική αρχική κατασκευή, υπαιτίως ή ανυπαιτίως, από τον εργολάβο της όλης οικοδομής, προτού καταστεί ιδιοκτήτης ο κύριος του υπό κρίση κάθε φορά χώρου, δεν έχει έννομη επιρροή ως προς την υποχρέωση που έχει αυτός προς επισκευή έναντι του βλαπτόμενου ιδιοκτήτη του κάτω διαμερίσματος της ίδιας οικοδομής [ΑΠ 1223/2012, ΕφΛαρ 94/2012, ΕφΠατρ (Μον) 454/2021 ό.π]. Περαιτέρω, αν η πιο πάνω παράλειψη του συνιδιοκτήτη είναι και υπαίτια, δικαιούται ο συνιδιοκτήτης που ζημιώνεται και προσβάλλεται κατά τούτο στο εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας του, να στραφεί κατά εκείνου και να ζητήσει αποζημίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 914, 932, 297, 298 του ΑΚ [ΕφΠειρ (Μον) 266/2021, δημ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», ΕφΠατρ (Μον) 454/2021, ΕφΠατρ (Μον) 5/2021, ό.π].

Χριστίνα Γεωργούλα, ασκ. δικηγόρος

[email protected]

Πηγή άρθρου