Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών | Νομικά Νέα

Εγκύκλιο αναφορικά με τη χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 «Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων» του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138), απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς και προς τους υποψήφιους, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων περιφερειών ή δήμων για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ.

Για το σκοπό αυτό, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος του επικεφαλής του συνδυασμού.

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εκδίδουν ούτε παραδίδουν τις καταστάσεις οφειλετών στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών οικειοθελώς, παρά μόνο εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από επικεφαλής συνδυασμού και αποκλειστικά στον επικεφαλής συνδυασμού που υπέβαλε το αίτημα.

Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται μόνο τα ονόματα των οφειλετών, χωρίς να παρέχονται άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για το ύψος, την υπαγωγή σε ρύθμιση, το είδος των οφειλών και άλλα, τηρουμένων των διατάξεων για το δικαίωμα της προστασίας των φυσικών προσώπων από την διαχείριση, επεξεργασία, διαβίβαση και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι επικεφαλής των συνδυασμών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν, με δική τους ευθύνη, τις σχετικές διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137), κατά την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων και τη χρήση των χορηγούμενων στοιχείων, αντίστοιχα. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο ypes.gr

Πηγή άρθρου