Χορήγηση άδειας μονογονεϊκών οικογενειών σε σχέση με την ηλικία του παιδιού (εγκύκλιος) | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Χορήγηση άδειας μονογονεϊκών οικογενειών σε σχέση με την ηλικία του παιδιού (εγκύκλιος) | Νομικά Νέα

Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με διευκρινίσεις για τους δικαιούχους  της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών σε σχέση με την ηλικία του παιδιού, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, από τις διατάξεις των άρθρων 127 και 1510 ΑΚ προκύπτει ότι η έννοια της γονικής μέριμνας είναι ευρύτερη της επιμέλειας και συμπεριλαμβάνει αυτήν, καθώς και ότι είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων ανήλικου τέκνου. Επίσης, ρητά ορίζεται ότι ενήλικος θεωρείται κάθε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, ηλικία από την οποία είναι πλέον ικανό το ίδιο για κάθε δικαιοπραξία.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα στην άδεια των μονογονεϊκών οικογενειών μπορεί να ασκηθεί από τους δικαιούχους αυτής, κατά τον χρόνο που ο γονέας ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου του, ενώ το δικαίωμα στην εν λόγω άδεια παύει να ισχύει όταν παύει να υφίσταται δικαίωμα/υποχρέωση στη γονική μέριμνα ή στην επιμέλεια του τέκνου, με την ενηλικίωση αυτού, δηλαδή με τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους ηλικίας του, σύμφωνα με το άρ. 127 του ΑΚ.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, καθώς και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος για την υποστήριξη του μόνου γονέα κατά τα ανωτέρω, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται και μετά την ενηλικίωση του παιδιού, εφόσον αυτό έχει αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, κατά την έννοια του άρ. 42, παρ. 2 περ. β΄ του ν. 4808/2021.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο ypergasias.gov.gr.

Πηγή άρθρου