Αποστολή προωθητικών μηνυμάτων μέσω e-mail χωρίς

Το ειδικότερο ζήτημα της αποστολής μηνυμάτων, για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, ρυθμίζεται στο άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006, στο οποίο ορίζεται ότι «Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.»

Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθ. 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτήν την χρήση.

Περαιτέρω, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μετά από καταγγελία ενώπιόν της συνεκτιμά ορισμένους παράγοντες, όπως:

α) η περίπτωση της καταγγελίας (αξιολογείται και αν ο καταγγέλλων απέσυρε την καταγγελία του), β) αν είχαν διαπιστωθεί κατά το παρελθόν και άλλες παραβάσεις από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, γ) αν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, αμέσως μετά την γνωστοποίηση σε αυτόν της καταγγελίας, συμμορφώθηκε με το νομικό πλαίσιο, δ) αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανταποκρίθηκε χωρίς καθυστέρηση στα έγγραφα της Αρχής κλπ. Με βάση τα ανωτέρω και αξιολογώντας τα πραγματικά περιστατικά η Αρχή μπορεί να κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αφενός να απευθύνει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β΄ του ΓΚΠΔ, επίπληξη η οποία κρίνεται αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική, και αφετέρου να επιβάλει σε βάρος του, με βάση το άρθρο 13 του ν. 3471/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. α ́ του ν. 2472/1997 (το οποίο παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4624/2019) προειδοποίηση, η οποία κρίνεται ανάλογη με τη βαρύτητα της παραβάσεως.

Χριστίνα Γεωργούλα, ασκ. δικηγόρος

[email protected]

Πηγή άρθρου