Απαράδεκτο αποδεικτικό μέσο η φωτογραφία συνομιλίας μέσω κινητού τηλεφώνου, που λήφθηκε χωρίς συναίνεση (ΜΕφΛαρ 528/2022) | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Απαράδεκτο αποδεικτικό μέσο η φωτογραφία συνομιλίας μέσω κινητού τηλεφώνου, που λήφθηκε χωρίς συναίνεση (ΜΕφΛαρ 528/2022) | Νομικά Νέα

Το ζήτημα της αποδεικτικής αξιοποίησης φωτογραφιών συνομιλιών μέσω κινητού τηλεφώνου, που λήφθηκε χωρίς συναίνεση, έκρινε το Μονομελές Εφετείο Λάρισας με πρόσφατη απόφασή του (ΜΕφΛαρ 528/2022).

Ειδικότερα, το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του φωτογραφία τηλεφωνικού μηνύματος από κινητό τηλέφωνο, που φέρεται ότι στάλθηκε από τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου της ενάγουσας προς το κινητό της πρώτης των εναγόμενων, καθόσον αυτή αποτυπώνει συνομιλία, που λήφθηκε χωρίς τη συναίνεση του έτερου μέρους και, συνεπώς, θεωρήθηκε απαράδεκτο αποδεικτικό μέσο, καθόσον αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισμό της συνταγματικά προστατευόμενης ελεύθερης άσκησης της επικοινωνίας.

Πέραν των ανωτέρω, το εφετείο έκρινε ότι ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επέρριψε την επικουρικώς σωρευθείσα βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού ως μη νόμιμη. Ειδικότερα από το άρθρο 904 ΑΚ, προκύπτει ότι η αγωγή του αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι επιβοηθητικής φύσεως και μπορεί να ασκηθεί μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία, εκτός αν θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία και υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση (επικουρικώς), της απορρίψεως της κυρίας βάσεως της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία.

Αν η βάση της αγωγής αυτής σωρεύεται, κατά δικονομική επικουρικότητα (άρθρο 219 ΚΠολΔ), δηλαδή υπό την αίρεση της απορρίψεως της κυρίας βάσεως της αγωγής από τη σύμβαση, πρέπει να γίνει επίκληση της ακυρότητας ή της ανατροπής των αποτελεσμάτων της, διότι η επικουρική βάση θα εξετασθεί μόνον εάν η αγωγή από τη σύμβαση απορριφθεί λόγω ακυρότητας αυτής ή ανατροπής των αποτελεσμάτων της.

Προκειμένου δε περί έγκυρης και ισχυρής συμβάσεως δανείου, η προς επιστροφή τούτου αξίωση του δανειστή, εφόσον αυτός έχει αγωγή από τη σύμβαση, δεν έχει νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, εκτός εάν στηρίζεται σε διάφορα, σε σχέση με τη σύμβαση, πραγματικά περιστατικά, ασκούμενη δε κατά δικονομική επικουρικότητα, πρέπει να περιέχει επίκληση της ακυρότητας της συμβάσεως ή της ανατροπής των αποτελεσμάτων αυτής.

 

Απόσπασμα απόφασης

​Από την επανεκτίμηση των μετ’ επικλήσεως νομίμως προσκομιζόμενων εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι προσκομιζόμενες φωτογραφίες από το ψηφιακό δίσκο της κάμερας ασφαλείας, που ήταν εγκατεστημένη στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης της τρίτης εναγόμενης ομόρρυθμης εταιρίας, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 παρ. 1γ΄, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ) και των οποίων χρήση προς αποδεικτική τους αξιοποίηση κάνει άλλωστε και η ενάγουσα, μη λαμβανομένης όμως υπόψη της φωτογραφίας τηλεφωνικού μηνύματος από κινητό τηλέφωνο, που φέρεται ότι στάλθηκε από τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου της ενάγουσας προς το κινητό της πρώτης των εναγόμενων καθόσον αυτή αποτυπώνει συνομιλία, που λήφθηκε χωρίς τη συναίνεση του συζύγου της ανωτέρω και συνεπώς θεωρείται απαράδεκτο αποδεικτικό μέσο, καθόσον αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισμό της συνταγματικά προστατευόμενης ελεύθερης άσκησης της επικοινωνίας (άρθρα 2 §1, 9 §1 εδ. β' και 19 Συντ. και άρθρο 8 ΕΣΔΑ (ν.δ. 53/1974) σε συνδ. προς το άρθρο 28 §7 Συντ. και ΟλΑΠ 1/2002, ΤΝΠ. ΔΣΑ).

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο sakkoulas-online.gr 

Πηγή άρθρου