Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης επί της προσωρινής

Αν και η προσωρινή διαταγή δεν αποτελεί «δικαστική απόφαση» εντούτοις αναπτύσσει δεσμευτική ενέργεια παραπλήσια εκείνης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδηλώνεται και με ανάλογο τρόπο, δηλαδή εμποδίζοντας άλλη δικαστική αρχή να επιληφθεί του ιδίου ζητήματος, χωρίς προηγούμενη μεταβολή των συνθηκών.

Προς τούτο γίνεται παγίως δεκτό ότι η ενδεχομένως χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή υπόκειται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση υπό τους όρους του άρθρου 696 ΚΠολΔ, εφαρμοζόμενο αναλογικά. Νοητή πρέπει να θεωρηθεί ακόμη η ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγής κατ’ άρθρο 697 ΚΠολΔ από το δικαστήριο της κύριας δίκης.

Αμφίβολη θα πρέπει να θεωρηθεί εντούτοις η δυνατότητα ανάκλησης απορριπτικής διάταξης περί προσωρινής διαταγής από το δικαστήριο της κύριας δίκης κατ’ ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 697 ΚΠολΔ, ως διαμορφώνεται μετά το Ν. 4335/2015. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει μάλλον να αποκρουσθεί ως ασυμβίβαστη με τις ιδιαιτερότητες της προσωρινής διαταγής, ιδίως αν συνεκτιμηθεί ότι θα κατέλειπε σοβαρό περιθώριο παρελκυστικών τακτικών από τους διαδίκους (διαδοχικές επαναφορές του αιτήματος ανάκλησης κατ’ άρθρο 697 ΚΠολΔ στα μεγάλα πρωτοδικεία).

Πηγή: Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Εισήγηση στην ημερίδα επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (25-26.9.2018), θέμα εισήγησης «Διαδικαστικά ζητήματα της προσωρινής διαταγής»

 

Ναταλία Κ. Νεραντζάκη, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

Πηγή άρθρου