Αναγκαίο περιεχόμενο αίτησης για έκδοση διαταγής πληρω

Στην αίτηση του διαχειριστή πολυκατοικίας, η οποία υπάγεται στο καθεστώς του Ν. 3741/1929, για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά συνιδιοκτήτη αυτής για καταβολή κοινών δαπανών που βαρύνουν τη χωριστή ιδιοκτησία του, πρέπει να μνημονεύονται: α) η πράξη σύστασης της οροφοκτησίας, ο κανονισμός των σχέσεων αυτών και η μεταγραφή αυτών, β) ότι ο αιτών είναι διαχειριστής της οικοδομής κατόπιν νόμιμης εκλογής ή διορισμού, γ) o τίτλος κτήσης της κυριότητας του καθ` ου η αίτηση στη χωριστή ιδιοκτησία του στην οικοδομή και η μεταγραφή του, δ) η απαίτηση σε βάρος του καθ` ου για την πληρωμή των κοινόχρηστων δαπανών της χωριστής ιδιοκτησίας του και το ακριβές ποσό αυτών και ε) το ποσοστό συμμετοχής της ιδιοκτησίας του καθ` ου η αίτηση σε κάθε κατηγορία των δαπανών αυτών και τα ποσά που αναλογούν κατά μήνα από τις δαπάνες αυτές στην ιδιοκτησία του, έτσι ώστε να προκύπτει το συνολικό ποσό του αιτήματος της διαταγής πληρωμής (ΑΠ 837/2022 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ• ΑΠ 907/2009, ΑΠ 377/2003, ΑΠ 1489/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ- ΕφΛαρ 268/2014, ΕφΛαρ 914/200 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

Χριστίνα Γεωργούλα, ασκ. δικηγόρος

[email protected]

Πηγή άρθρου