Αλλαγές στις δηλώσεις πόθεν έσχες – Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Αλλαγές στις δηλώσεις πόθεν έσχες – Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο | Νομικά Νέα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων». 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτού, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιλύει τα εξής προβλήματα:

(α) συστηματοποιεί νομοθετικά το υφιστάμενο κατακερματισμένο, αποσπασματικό και εν τέλει δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.). Οι σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 13 εύληπτες κατηγορίες υπόχρεων, διευκολύνοντας τη σχετική αναζήτηση και οριοθετώντας σαφέστερα την οικεία υποχρέωση,

(β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (όπως βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), δεδομένου ότι όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης αποτυπώνονται αυτόματα στη δήλωση, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει στην υποβολή της,

(γ) συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των κατ’ έτος ελεγχόμενων δηλώσεων, μέσω της εισαγωγής ετήσιου ελεγκτικού στόχου από την Επιτροπή Ελέγχου, με τη μορφή ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων και κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (και άλλων στοιχείων) για την επιλογή των δηλώσεων που θα ελεγχθούν στο πλαίσιο επίτευξης του ως άνω στόχου,

(δ) αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου, μέσω της αποκλειστικής αρμοδιότητας ενός μόνο οργάνου και, συγκεκριμένα, της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 της προτεινόμενης ρύθμισης, και μέσω των οδηγιών και κατευθύνσεων που η Επιτροπή αρμοδίως διατυπώνει, είτε ο έλεγχος διενεργείται από αυτή είτε από τα ειδικά ελεγκτικά όργανα του άρθρου 27 της προτεινόμενης ρύθμισης.

Με τον τρόπο αυτό, εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων στα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής, με προφανές όφελος τόσο για τους ελεγκτές όσο και για τους ελεγχόμενους, μειώνονται τα φαινόμενα διαφορετικής αντιμετώπισης υπόχρεων επί παρόμοιων υποθέσεων, μέσω της οριοθέτησης και της εποπτείας του ελεγκτικού πλαισίου από ένα μόνο όργανο, και αυξάνεται ο αριθμός των ελεγκτικών αποτελεσμάτων μέσω της θέσπισης υποχρέωσης ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου ελεγκτικού στόχου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, πρόκειται πλέον για μια διαδικασία μη χρονοβόρα, χωρίς περαιτέρω διαδικαστικές επιβαρύνσεις για τους υπόχρεους και με σαφή κατεύθυνση, εποπτεία και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα για το ελεγκτικό όργανο.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση έως την 13η/2/2023, ώρα 16:00, στο opengov.gr.

Πηγή άρθρου