14 θέσεις ασκουμένων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • 14 θέσεις ασκουμένων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων | Νομικά Νέα

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσκαλεί ασκούμενους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τμήμα της συνολικής άσκησής τους, στο Τ.Π. & Δανείων, από 03/10/2023 έως 02/10/2024, να υποβάλουν αίτηση, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.tpd.gr), δηλ. από 11/9/2023 έως και 21/9/2023.

Η ως άνω διάρκεια των 12 μηνών, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τ.Π. & Δανείων ορίζονται συνολικά σε δεκατέσσερις (14) και κατανέμονται ως εξής:

  • δεκατρείς (13) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία, εκ των οποίων μία (1) θα καταληφθεί κατά προτεραιότητα από άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ), που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και
  • μία (1) θέση στο Κατάστημα Πειραιά.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση και υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Αίτηση – Δικαιολογητικά Πρόσκλησης για Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου».

Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί:

Α) είτε αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 π.μ. -14:30 μ.μ.

  • Για την Κεντρική Υπηρεσία: Ακαδημίας 40, Τ.Κ.:10174, ΑΘΗΝΑ
  • Για το Κατάστημα Πειραιά: Δραγάτση 12, Πλατεία Κοραή, Τ.Κ.:18510 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Β) είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στις ανωτέρω Διευθύνσεις, αντίστοιχα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο κλειστός φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβάλλονται: (α) αντίγραφα τίτλων σπουδών, (β) βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους) και (γ) πιστοποιητικό ή άλλο δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται το είδος και το ποσοστό της αναπηρίας του (αφορά τους υποψηφίους που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ).

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται υποχρεούνται να προσκομίσουν, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βεβαίωση εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ως ασκούμενοι δικηγόροι στο Τ.Π. & Δανείων.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στην Κ.Υ. καθώς και στο Κατάστημα Πειραιά με την παρουσία των ενδιαφερομένων, ύστερα από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τ.Π. & Δανείων (www.tpd.gr).

Ταυτόχρονα, θα κληρωθούν επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν, για να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία εμφάνισης και ανάληψης των καθηκόντων τους έως και την 02/10/2024. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία και στο Κατάστημα Πειραιά του Τ.Π. & Δανείων, σε νομικά αντικείμενα, υπό την επιστημονική εποπτεία του Γραφείου του Ν.Σ.Κ που εδρεύει στο Τ.Π. & Δανείων και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού για την Κεντρική Υπηρεσία και του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Καταστήματος Πειραιά.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και η μηνιαία αποζημίωσή τους ανέρχεται σε 600,00 ευρώ (μεικτά). Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στο Τμήμα Γ΄ Παρακολούθησης Δικογράφων & Νομιμοποιήσεων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού του Τ.Π. & Δανείων για την Κεντρική Υπηρεσία και από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Καταστήματος Πειραιά για τον Πειραιά.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στο dsa.gr

Πηγή άρθρου